Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Zwalnianie nauczycieli z przyczyn oragnizacyjnych w 2012 r.

Odpowiedź: Nie. Przepisy nie przewidują obowiązku zatwierdzania przez radę pedagogiczną kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia. Kryteria te służą przede wszystkim dyrektorowi szkoły, jako pracodawcy, który na ich podstawie podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia danemu nauczycielowi stosunku pracy. Przepisy nie wskazują, jakimi kryteriami powinien kierować się dyrektor szkoły, wybierając nauczycieli, z którymi musi rozwiązać stosunki pracy z powodu zmian organizacyjnych. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia muszą być jednak obiektywne, ponieważ w razie sporu z nauczycielem przed sądem podlegają one jego ocenie.

Wybór nauczyciela do zwolnienia należy do dyrektora szkoły, lecz musi być uzasadniony

W art. 20 ust. 1 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela nie wskazano wyraźnie, jakimi kryteriami powinien kierować się dyrektor szkoły, dokonując wyboru nauczyciela czy nauczycieli do przeniesienia w stan nieczynny (zwolnienia z pracy), lecz nie oznacza to, iż dyrektor szkoły może ustalać przesłankę „niemożliwości dalszego zatrudniania konkretnego nauczyciela" w sposób arbitralny i nieracjonalny. Ma on w tym zakresie pewien margines swobody w dokonywaniu oceny, ale to nie znaczy, że przy wyborze nauczyciela, którego „dalsze zatrudnienie jest niemożliwe", nie jest skrępowany koniecznością dokonania w danych warunkach uzasadnionego wyboru (wyrok SN z 29 listopada 2000 r.).

Kryteria wyboru konkretnego nauczyciela do zwolnienia podlegają kontroli sądu

Pracodawca sam ustala kryteria, jakimi będzie się kierował przy podejmowaniu decyzji o redukcji zatrudnienia od nowego roku szkolnego. Przepisy nie przewidują jednak obowiązku uzgadniania tych kryteriów z radą pedagogiczną. Dyrektor ma natomiast obowiązek powiadomienia na piśmie zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej reprezentującej nauczyciela o zamiarze wypowiedzenia mu stosunku pracy z powodu przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Związki zawodowe opiniują zamiar zwolnienia konkretnego nauczyciela

Organizacja taka ma 7 dni od otrzymania zawiadomienia na zgłoszenie na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w kwestii zamiaru pracodawcy wypowiedzenia danemu nauczycielowi czy nauczycielom stosunków pracy (art. 20 ust. 5a Karty Nauczyciela). Jednak opinia związków zawodowych w tym zakresie nie jest dla pracodawcy wiążąca i ostatecznie samodzielnie podejmuje on decyzję o redukcji etatów nauczycielskich (art. 20 ust. 5b Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj: W razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z jednym spośród kilku nauczycieli ocenie sądu podlegają również kryteria wyboru osoby, która została zwolniona (wyrok SN z 7 września 1994 r.).

Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 29 listopada 2000 r. (I PKN 294/00, LEX nr 829079),
  • wyrok SN z 7 września 1994 r. (I PRN 56/94, OSNP 1995/1/5).


ZWALNIANIE NAUCZYCIELI Z ART. 20 KARTY NAUCZYCIELA

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.