Znajdź w serwisie:
Hasło:
Zatrudnianie i zwalnianie

Zmiana wymiaru etatu przy umowie na czas nieokreślony

Pytanie: Od następnego roku szkolnego z przyczyn organizacyjnych zabraknie godzin do pełnego etatu dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony. Przewiduję dla tego nauczyciela ewentualnie 12/18 godzin. W jaki sposób należy zmienić wymiar zatrudnienia? Przez porozumienie czy też muszę rozwiązać stosunek pracy?

Odpowiedź: Z nauczycielem można zawrzeć porozumienie stron lub, gdy nie wyrazi na nie zgody, rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 20 KN i następnie od września nawiązać nową umowę o pracę w wymiarze 12/18 etatu (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Umowa o pracę powinna zawierać określone przepisami elementy

Umowa o pracę nauczyciela powinna w szczególności określać (art. 14 Karty Nauczyciela):
1) stanowisko i miejsce pracy,
2) termin rozpoczęcia pracy,
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.
Ponadto w umowie powinien zostać określony wymiar zatrudnienia nauczyciela. Wprawdzie przepisy Karty Nauczyciela nie formułują wprost tego wymogu, jednak obowiązek taki wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 29 § 1 pkt 4 kp w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Każda zmiana w umowie wymaga określonej procedury

Do umownych stosunków pracy (np. umowy zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony) stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Wszystkie warunki pracy i płacy uzgodnione przez strony stosunku pracy, tj. nauczyciela i dyrektora szkoły, w umowie o pracę są wiążące dla obu stron. Dlatego do trwałej zmiany tych warunków może dojść, z zasady, na 2 sposoby - poprzez:
1) porozumienie stron (w praktyce często nazywane aneksem) albo
2) wypowiedzenie zmieniające.
Jednym z elementów umowy o pracę nauczyciela jest określenie jego wymiaru czasu pracy. Wszelkie zmiany w tym zakresie (zmniejszenie lub zwiększenie obowiązkowego wymiaru zajęć) wymagają zatem:
1) zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego (w przypadku gdy brak jest zgody pracownika w zakresie wprowadzanych zmian) - art. 42 Kodeks pracy lub
2) zgodnego oświadczenia woli stron (aneks do umowy o pracę) - w przypadku zgody pracownika (art. 30 § 1 Kodeksu pracy).

Wypowiedzenie zmieniające - tylko do umów w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeżeli dyrektor szkoły chce zmienić wymiar zatrudnienia nauczyciela pełnozatrudnionego, może to zrobić tylko w drodze porozumienia stron. Natomiast w przypadku, gdy nauczyciel nie wyraża zgody na obniżenie mu wymiaru zatrudnienia, pracodawca powinien rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy lub na jego wniosek przenieść go w stan nieczynny (art. 20 Karty Nauczyciela). Wypowiedzenie zmieniające można natomiast zastosować do nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Podstawa prawna:

  • art. 14, art. 20 ust. 1, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • 29 § 1 pkt 4, art. 30 § 1, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.