Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

ZFŚS w szkole - egzekucja niespłaconej pożyczki

Odpowiedź: W przypadku braku szczególnych postanowień regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz umowy pożyczki regulujących tryb dochodzenia roszczeń wobec pracownika, który nie spłacił pożyczki mieszkaniowej z ZFSŚ, i zasad odpowiedzialności poręczycieli, pożyczkobiorca i poręczyciele odpowiadają za taki dług solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel (pracodawca) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich tych osób łącznie, od kilku z nich lub od każdej z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez którąkolwiek z nich zwalnia pozostałe.


Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określają ogólne kryteria korzystania ze środków ZFŚS , ale nie precyzują szczegółów związanych z przyznawaniem i ewentualnym egzekwowaniem od pracowników spłaty przyznanych im świadczeń, gdy są to zwrotne pożyczki, np. na cele mieszkaniowe, jak w przedstawionym pytaniu. Co do zasady, kwestie te powinny być określone w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub w umowie pożyczki.


Gdy jednak zasady egzekwowania roszczeń i odpowiedzialności poręczycieli z tytułu udzielonej pożyczki nie są sprecyzowane, to należy przyjąć ogólnie obowiązujące w tym zakresie reguły. Czyli należy przyjąć, że w przypadku braku spłaty należności z tytułu pożyczki przyznanej ze środków z ZFŚS (ale też każdej innej), której spłata została poręczona (potocznie mówi się o„żyrowaniu"), zarówno pożyczkobiorca, jak i poręczyciele odpowiadają solidarnie. Znaczy to, że pracodawca może dochodzić spłaty tych należności (wg własnego wyboru) zarówno od pożyczkobiorcy i (albo) od poręczycieli (obu lub jednego z nich) w całości lub w części.

W przypadku dochodzenia roszczeń od poręczycieli - w razie opóźniania się pożyczkobiorcy ze spłatą należności - wierzyciel (pracodawca) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie poręczyciela (tego, od którego chce żądać ewentualnej spłaty długu). Jest to warunek odpowiedzialności poręczyciela. Nie ma przy tym obowiązku zachowania formy pisemnej tego zawiadomienia, ale biorąc pod uwagę, że to wierzyciel ma ostatecznie wykazać, że dopełnił obowiązku zawiadomienia, powinien pamiętać o skutecznych dowodach.

Gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione, pracodawca może dochodzić zaległych należności z tytułu pożyczki mieszkaniowej w postępowaniu sądowym (o ile oczywiście pożyczka ta nie zostanie spłacona wcześniej). Do wierzyciela (pracodawcy) należy decyzja o tym, czy będzie występował z roszczeniem o zapłatę wobec pożyczkobiorcy, czy wobec poręczycieli, czy też tylko wobec jednego z nich. W przypadku, gdy np. jeden z poręczycieli spłaci całą należność pracodawcy, ma tzw. regres (roszczenie zwrotne) do pozostałych osób o zwrot uiszczonych przez siebie należności.


Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
  • art. 366 § 1, art. 720 § 1, art. 880 i art. 881 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

REGULAMIN ZFŚS NA 2012 - WSKAZÓWKI, PROCEDURY, PRZEPISY

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.