Znajdź w serwisie:
Hasło:
Z sali sądowej

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji to powód do zmiany umowy, a nie wygaśnięcia stosunku pracy

Zatrudniłeś nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji? Spokojnie, nie musisz go zwalniać, ani wygaszać umowy. Wystarczy, że zmienisz jego umowę na umowę czas określony z pensją jak dla stażysty. Nie zapomnij przy tym o opinii kuratora oświaty!

Stan faktyczny: Michalina Sz. ze stopniem awansu nauczyciela kontraktowego była zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego od 1 września 2001 r. początkowo na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do 31 sierpnia 2004 r., a następnie na podstawie umowy na czas nieokreślony od 1 września 2004 r. W dniu 8 czerwca 2006 r. nauczycielka otrzymała pismo stwierdzające wygaśnięcie jej stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 10 ust. 5 pkt 5 Karty Nauczyciela oraz § 11 ust. 3 i 4 rozporządzenia MENiS z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Nauczycielka nie posiadała stosownych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w postaci świadectwa znajomości języka obcego z oceną A lub B na poziomie co najmniej podstawowym. O konieczności uzupełnienia wymaganych kwalifikacji była wielokrotnie informowana. Zatrudnienie nauczycielki w 2001 r. było prawidłowe, ponieważ obowiązek legitymowania się certyfikatem językowym z oceną A lub B, którego to warunku nie spełniała, wprowadziło dopiero rozporządzenie MENiS z 10 września 2002 r.

Umowa na czas nieokreślony, tylko przy pełnych kwalifikacjach

Zatrudnienie nauczycielki na czas nieokreślony w 2004 r. nastąpiło już z naruszeniem przepisów prawa. Dyrekcja nie występowała do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zgodę na zatrudnienie nauczycielki, gdyż wiązałoby się to z koniecznością udowodnienia, że nie ma możliwości zatrudnienia osoby z kwalifikacjami, podczas gdy szkoła takie osoby zatrudniała. Ponieważ przed sądem II instancji zapadł pomyślny dla nauczycielki wyrok, szkoła wniosła skargę do Sądu Najwyższego.

Rozstrzygnięcie Sądu: Sąd Najwyższy nie uwzględnił racji szkoły. Stwierdził, że wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy nauczyciela w razie stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 Karty Nauczyciela, ma charakter szczególny i wyjątkowy.


Wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Sąd zaznaczył, że wygaśnięcie stosunku pracy stosuje się w przypadku naruszenia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karty Nauczyciela odnoszących się wyłącznie do niezgodnego z prawem nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym. Oznacza to, że wygaśnięcie z mocy prawa nie może obejmować nauczycieli kontraktowych zatrudnionych wbrew zakazowi z art. 10 ust. 8 KN.


Wygaśnięcie stosunku pracy z winy nauczyciela

Wszystkie przypadki prowadzące do wygaśnięcia z mocy samego prawa stosunków pracy z takimi nauczycielami dotyczą sytuacji, które są spowodowane przyczynami zależnymi i zawinionymi przez takich nauczycieli (m.in. prawomocnym ukaraniem w postępowaniu dyscyplinarnym, prawomocnym skazaniem w wyroku karnym na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu itp.). Tymczasem, do zatrudnienia p. Michaliny na stanowisku nauczyciela języka angielskiego na podstawie umowy na czas nieokreślony doszło z przyczyn spowodowanych (zawinionych) przez pracodawcę, ponieważ dyrektor pozwanej szkoły świadomie zatrudniał nauczycielkę wbrew zakazowi z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela, a w szczególności bez zachowania obowiązkowej procedury z art. 10 ust. 9 tej ustawy.

Co z tego wynika dla Ciebie?: Pamiętaj, że wygaśnięcie z mocy prawa każdego stosunku pracy (w tym nauczycielskiego stosunku pracy) jest zdarzeniem wyjątkowym i ostatecznym. Może być potraktowane jako sposób ustania stosunku pracy tylko wówczas, gdy uprawnia do tego konkretny przepis prawa. Jeśli przepisy w tej kwestii nie są jednoznaczne, nie można domniemywać, że wystąpiła podstawa do stwierdzenia, że stosunek pracy wygasł z mocy prawa.

Umowa na czas określony, pensja jak dla stażysty

W przypadku braku kwalifikacji u nauczyciela (zatrudnianego tylko jeśli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika z kwalifikacjami) pracodawca ma obowiązek zastosować odrębną formę: zatrudnienie wyłącznie na czas określony, za zgodą kuratora oświaty, wg stawek płacowych dla nauczyciela stażysty.

Podstawa prawna:

  • art. 10, art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 11 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 155 poz. 1288, ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 30 stycznia 2008 r., I PK 195/07.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.