Znajdź w serwisie:
Hasło:
Zatrudnianie i zwalnianie

Zastosowanie kary nagany wobec nauczyciela

Pytanie: Czy i w jaki sposób można udzielić nagany nauczycielowi mianowanemu i kontraktowemu, którzy celowo i systematycznie naruszają dyscyplinę pracy i mimo ustnych upomnień czują się bezkarnie?

Odpowiedź: Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielowi, bez względu na posiadany przez niego stopień awansu zawodowego, może zostać wymierzona kara porządkowa na zasadach określonych w Kodeksie pracy (art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Kara porządkowa - w ściśle określonych przypadkach

Za nieprzestrzeganie:
1) ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
2) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) przepisów przeciwpożarowych,
4) przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

możesz nałożyć na nauczyciela karę upomnienia lub karę nagany (art. 108 Kodeksu pracy).

Możliwość nałożenia kary jest ograniczona czasowo

Karę możesz nałożyć w ciągu 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, jednakże nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109 § 1 Kodeksu pracy).
Przed nałożeniem kary jesteś zobowiązany wysłuchać nauczyciela. Jeżeli z powodu nieobecności nauczyciela w szkole nie możesz go wysłuchać, bieg dwutygodniowego terminu, o którym mowa powyżej, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się nauczyciela w pracy (art. 109 § 2 i § 3 Kodeksu pracy).
Przy nakładaniu kary musisz wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy nauczyciela i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 Kodeksu pracy).

O nałożonej karze należy poinformować zainteresowanego

O zastosowanej karze jesteś zobowiązany zawiadomić nauczyciela na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez nauczyciela tego naruszenia oraz poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składasz do akt osobowych pracownika (art. 110 Kodeksu pracy).

Nauczyciel może odwołać się od decyzji o nałożeniu kary

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, nauczyciel może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decydujesz po rozpatrzeniu stanowiska przedstawionego w tej sprawie przez reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem (art. 112 § 1 Kodeksu pracy).
Nauczyciel, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary (art. 112 § 2 Kodeksu pracy).
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu jesteś zobowiązany usunąć z akt osobowych nauczyciela po roku nienagannej pracy. Możesz również, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu (art. 113 § 1 Kodeksu pracy).

Odrębne postępowanie wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

W przypadku gdy zachowanie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego narusza postanowienia art. 6 Karty Nauczyciela lub uchybia godności zawodu nauczyciela, karę:
1) nagany z ostrzeżeniem,
2) zwolnienia z pracy,
3) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenia z zawodu nauczycielskiego

może nałożyć na nauczyciela komisja dyscyplinarna po uprzednim przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego (art. 75 § 1 i art. 76 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • art. 6, art. 75, art. 76 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 108-113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.