Znajdź w serwisie:
Hasło:
Świadczenia socjalne

Wysokość i podstawa wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela

Pytanie: Jaka odprawę emerytalną należy wypłacić nauczycielce (55 lat, staż pracy - 35 lat, w tym 9 lat pracy pedagogicznej) odchodzącej na emeryturę? Czy powinna to być odprawa na zasadach ogólnych czy może 6-miesięczne wynagrodzenie, jakie przewiduje regulamin dla pracowników administracji i obsługi?

Odpowiedź: Wysokość odprawy emerytalnej uzależniona jest od miejsca ostatniego zatrudnienia pracownika przed przejściem na emeryturę. Jeżeli pracownik zatrudniony był na stanowisku nauczyciela przysługuje mu odprawa na podstawie przepisów Karty Nauczyciela.

Dla nauczyciela - odprawa emerytalna z Karty Nauczyciela

Nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę otrzymuje odprawę, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli zatem nauczyciel posiada staż pracy:
1) mniejszy niż 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia,
2) co najmniej 20 lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Dla pracowników niepedagogicznych - odprawa na zasadach wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych

Jeśli pracownik zatrudniony w szkole w momencie ustania stosunku pracy był pracownikiem niepedagogicznym, w związku z przejściem na emeryturę przysługuje mu odprawa emerytalna, której wysokość jest uzależniona od ogólnego stażu pracy i wynosi:
1) 2-miesięczne wynagrodzenie - po 10 latach pracy,
2) 3-miesięczne wynagrodzenie - po 15 latach pracy,
3) 6-miesięczne wynagrodzenie - po 20 latach pracy.

Pracownik nie może sam wybrać podstawy prawnej dla wypłaty odprawy

Podstawa prawna wypłaty odprawy emerytalnej, a tym samym jej wysokość, zależy od miejsca ostatniego zatrudnienia i zajmowanego stanowiska przez pracownika. Jeżeli pracownik zatrudniony był na stanowisku nauczyciela to przysługuje mu odprawa taka, jak dla nauczycieli - niezależnie od faktu, czy nauczyciel przeszedł na emeryturę na zasadach ogólnych, czy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Natomiast, gdy ostatnio zajmowanym przez pracownika stanowiskiem pracy przed przejściem na emeryturę było stanowisko niepedagogiczne w szkole - odprawa przysługuje na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.


Równoległe zatrudnienie - przysługują dwie odprawy

W przypadku zatrudnienia jednocześnie na stanowisku niepedagogicznym i pedagogicznym w szkole pracownikowi przysługują odprawy z obu stosunków pracy - na mocy dwóch odrębnych ustaw.


Podstawa prawna:

  • art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 21 ust. 1 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
  • art. 28 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953).

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.