Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Wokół art. 30 Karty Nauczyciela

 

Nałożony na gminy obowiązek przeprowadzania corocznej analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń konieczność wypłaty jednorazowego dodatku dla nauczycieli zrodziły wiele pytań wśród samorządowców. W związku z tym w ciągu miesiąca, w porozumieniu z Ministrem Finansów, zostanie wypracowana interpretacja art. 30 KN.

Nowe obowiązki organu prowadzącego krok po kroku

Krok 1: Do 31 grudnia gmina przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Krok 2: W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń gmina ustala różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku.

Krok 3: Kwota otrzymanej różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Krok 4: Do 10 stycznia następnego roku gmina sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem kwot powyższej różnicy.

Krok 5: W ciągu 7 dni od sporządzenia sprawozdania organ prowadzący przekazuje je:
1) regionalnej izbie obrachunkowej,
2) organowi stanowiącemu tej jednostki,
3) dyrektorom szkoły prowadzonym przez tę jednostkę oraz
4) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.


Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 3, art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.