Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Wcześniejsza emerytura nauczycielska

Nauczyciel może przejść na emeryturę bez względu na wiek jak i też po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat. W obu przypadkach musi udowodnić odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy jak również okres pracy nauczycielskiej, która jest uważana za wykonywaną w szczególnym charakterze. Nauczyciel może uzyskać także prawo do wcześniejszej emerytury na zasadach przewidzianych dla ogółu pracowników.

Emerytura na podstawie przepisów powszechnych dla nauczyciel urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów powszechnych, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 1. posiadają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym okres pracy w szczególnym charakterze stanowi co najmniej 15 lat,
 2. osiągnęli wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Podstawa prawna:

 • art. 32 ust. 1 i 3 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dalej jako: ustawa emerytalna,
 • § 4 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Emerytura na podstawie przepisów powszechnych dla nauczycielek urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Nauczycielka urodzona po 31 grudnia 1948 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę jeżeli do 31 grudnia 2008 r. osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 55 lat oraz do tego dnia udowodniła okres składkowy i nieskładowy wynoszący co najmniej 20 lat, a w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu zajęć.
Emerytura ta może być przyznana pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

UWAGA
Podana wyżej możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę odnosi się do kobiet urodzonych w latach 1949-1953. Kobiety urodzone po 1953 r. oraz mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogli bowiem do 31 grudnia 2008 r. spełnić warunku ukończenia obniżonego wieku emerytalnego (55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna. 

Podstawa prawna:
art. 46 w związku z art. 32 ustawy emerytalnej.

Ponadto nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów powszechnych, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

 • dnia 1 stycznia 1999 r. legitymowali się okresem składkowym i nieskładkowym, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym 15-letnim okresem pracy w szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu zajęć,
 • nie zapisali się do otwartego funduszu emerytalnego, a jeżeli są członkami funduszu wraz z wnioskiem o emeryturę powinni złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, a pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,
 • rozwiązali stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 184 ustawy emerytalnej.

Emerytura na podstawie przepisów Karty Nauczyciela dla nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z emerytury bez względu na wiek, gdy spełnią następujące warunki:

 • posiadają 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
 • rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy .

Nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą skorzystać z emerytury, gdy spełnią następujące warunki:

 • posiadają 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym,
 • rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 32 ust. 5 ustawy emerytalnej,
 • art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), dalej jako: Karta Nauczyciela.

Emerytura na podstawie przepisów Karty Nauczyciela dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r.

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mający:

 • 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, natomiast
 • nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich mający: 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym

mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek jeżeli podane wyżej warunki spełnili do 31 grudnia 2008 r. Należy również rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek, z tym że ten warunek nie musiał być spełniony do końca 2008 r.

Dodatkowe warunki
Ponadto emerytura bez względu na wiek może być przyznana tym nauczycielom, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS , na dochody budżetu
państwa.

Podstawa prawna:

 • art. 47 ustawy emerytaln.ej,
 • art. 88 Karty Nauczyciela

UWAGA
Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy spełnili wskazane powyżej warunki dotyczące wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym pracy w szczególnym charakterze - do 31 grudnia 2008 r., zachowują uprawnienia do emerytury bez względu na wiek o ile wniosek o przyznanie tej emerytury złożą przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65 lat. Oczywiście kiedy będzie już podjęta decyzja o przejściu na emeryturę warunkiem jej przyznania jest rozwiązanie stosunku pracy w szkole. Złożenie wniosku o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego oznacza przyznanie nowej emerytury na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej i obliczenie jej wysokości wg zasad mieszanych lub nowych zasad.

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA SPOSÓB SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ NAUCZYCIELA

Rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek w każdej szkole

Warunek rozwiązania stosunku pracy dotyczy każdego stosunku pracy w charakterze nauczyciela, bez względu na wymiar czasu pracy. Dlatego też nauczyciel zatrudniony równocześnie w kilku szkołach w celu skorzystania z prawa do emerytury bez względu na wiek, musi rozwiązać - na swój wniosek - stosunek pracy w każdej szkole.

Pojęcie „rozwiązanie na swój wniosek stosunku pracy" rozumiemy szeroko

Za rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela uznaje się również rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela, tj. na podstawie porozumienia stron (a zatem nie tylko w standardowym trybie z końcem roku szkolnego) z , pod warunkiem jednak, że wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w trybie porozumienia stron złoży sam nauczyciel.

Stosunek pracy może także rozwiązać pracodawca

Nauczyciel może przejść ma emeryturę, nawet jeżeli rozwiązanie stosunku pracy zainicjuje pracodawca. Dotyczy przypadków, gdy pracodawca rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z powodów:
1) całkowitej likwidacji szkoły;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć;

Emerytura po upływie stanu nieczynnego

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może także przejść na emeryturę bez względu na wiek w razie wygaśnięcia stosunku pracy z upływem okresu pozostawania w stanie nieczynnym lub jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany przed upływem 6-miesięcznego stanu nieczynnego.

Emerytura dla nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia

Na emeryturę bez względu na wiek może również przejść nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia. Okres takiego urlopu jest okresem pozostawania w stosunku pracy. Nie ma zatem żadnych przeszkód, by w tym czasie nauczyciel mógł wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę.

Emerytura dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony

O prawo do emerytury bez względu na wiek może również ubiegać się nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy zawartej na czas określony, jeżeli wniosek o rozwiązanie tej umowy złoży przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Jeżeli umowa o pracę zawarta na czas określony wygaśnie w związku z upływem okresu, na jaki została zawarta, nie jest możliwe przyznanie takiej emerytury.

Emerytura bez względu na wiek dla zatrudnionych przynajmniej na ½ etatu

O przyznanie emerytury bez względu na wiek może ubiegać się nie tylko nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu zajęć, ale także nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru czasu zajęć (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela) oraz nauczyciel pracujący w kilku szkołach w wymiarze niższym niż 1/2 wymiaru zajęć, jeżeli łącznie wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć dla danego stanowiska (art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela).

OKRESY, KTÓRE NIE SĄ ZALICZANE DO OKRESÓW PRACY NAUCZYCIELSKIEJ

Przy ustalaniu 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej (pracy w szczególnym charakterze), o której mowa w Karcie Nauczyciela jak również 15-letniego okresu tej pracy, określonego w przepisach § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. z 1983, Nr 10, poz. 49 ze zm.) nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia na wypadek choroby lub macierzyństwa (art. 32 ust. 1a ustawy emerytalnej) Są to okresy:
1) niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłki chorobowe,
2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które w okresie od 15 listopada 1991 r. do 24 lipca 1992 r. wypłacono nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielce w czasie urlopu macierzyńskiego - za okres od 15 listopada 1991 r. do 31 lipca 1992 r.,
3) urlopu dla poratowania zdrowia,
4) urlopu szkoleniowego,
5) przebywania nauczycieli na urlopie udzielonym w związku z dalszym kształceniem się,
6) pozostawanie nauczycieli w tzw. stanie nieczynnym,
7) pobierania zasiłku opiekuńczego,
8) pobierania zasiłku macierzyńskiego,
9) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
Bez względu na okres, w którym miały miejsce do pracy nauczycielskiej nie zalicza się urlopów bezpłatnych, okresów służby wojskowej i okresów urlopu wychowawczego.

Liczy się tylko faktycznie wykonywana praca w szczególnym charakterze

Nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze (art. 86 Karty Nauczyciela). Również z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy emerytalnej wynika, że dla celów ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 Karty Nauczyciela.

Do pracy w szczególnym charakterze nie zalicza się nieobecności w pracy

W związku z tym przy ustalaniu okresów pracy w szczególnym charakterze nie uwzględniania się okresów, w których praca nie była wykonywana, np. okresów niezdolności do pracy. Zasada ta stosowana jest przez ZUS od 15 listopada 1991 r. tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1991 r., Nr 104, poz.450 ze zm.), którą wprowadzono podział na okresy składkowe i nieskładkowe i tym samym nałożono na pracodawców obowiązek wykazywania w świadectwie pracy okresów nieskładkowych tj. pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.
Przepis art. 32 ust.1a ustawy emerytalnej, który wszedł w życie 1 lipca 2004 r. usankcjonował stosowaną dotychczas przez ZUS wykładnię, co do zasad ustalania okresów pracy w szczególnym charakterze (pracy nauczycielskiej).

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury przewidziane dla ogółu pracowników, zatem również dla nauczycieli

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mogą przejść na wcześniejszą emeryturę pracowniczą:

 • kobieta po osiągnięciu wieku 55 lat i po udowodnieniu co najmniej 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego albo 20- letniego, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolna do pracy,
 • mężczyzna po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli udowodnił 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo 25-letni, jeżeli został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Ponadto dla przyznania emerytury pracowniczej powinny być spełnione dodatkowo następujące warunki:
1) pozostawanie ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, w ubezpieczeniu pracowniczym,
2) pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Warunki muszą być spełnione przed złożeniem wniosku o emeryturę

Powyższe warunki wymienione w pkt 1 i 2 powinny być spełnione w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę. Spełnienia tych warunków nie wymaga się od kobiety, która przez cały okres wymagany na prawo do wcześniejszej emerytury tj. przez 30 lat lub 20 lat przy orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy - pozostawała w stosunku pracy i od mężczyzny, który przez 35 lat lub 25 lat przy całkowitej niezdolności do pracy - pozostawał w stosunku pracy.

Nauczycielka urodzona po 31 grudnia 1948 r. może skorzystać z uprawnień umożliwiających przejście na wcześniejszą emeryturę, jeżeli nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz do 31 grudnia 2008 r. osiągnęła wiek 55 lat i legitymowała się co najmniej 30-letnim okresem składkowym i nieskładkowym lub 20-letnim przy orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy.
Ponadto dla przyznania emerytury pracowniczej powinny być spełnione dodatkowo następujące warunki:

 • pozostawanie ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, w ubezpieczeniu pracowniczym,
 • pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Powyższe warunki wymienione w pkt 1 i 2 powinny być spełnione w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę. Podkreślić należy, że spełnienia tych warunków nie wymaga się od kobiety, która przez cały okres wymagany na prawo do wcześniejszej emerytury tj. przez 30 lat lub 20 lat przy orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy pozostawała w stosunku pracy.

UWAGA
Podana wyżej możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę pracowniczą odnosi się do nauczycielek urodzonych w latach 1949-1953. Kobiety urodzone po 1953 r. oraz mężczyźni urodzeni po 1948 r. nie spełnią bowiem do 31 grudnia 2008 r. warunku ukończenia obniżonego wieku emerytalnego (55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna) Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę pracowniczą, o której mowa wyżej nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy.

SPOSOBY OBLICZANIA WYSOKOŚCI EMERYTURY
Dotychczasowy, czyli tzw. stary sposób obliczania wysokości emerytury

W odniesieniu do osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn nie istnieją żadne daty graniczne, do których powinien być spełniony jakikolwiek warunek wymagany do przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, czy też emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. W przypadku zatem tych osób złożenie wniosku o emeryturę jest możliwe w każdym czasie i bez względu kiedy zostanie złożony taki wniosek zawsze będą zachowane dotychczasowe czyli tzw. stare zasady obliczania wysokości emerytury. Jeżeli wniosek o emeryturę przez te osoby zostanie zgłoszony po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna - zmieni się jedynie podstawa prawna przyznania emerytury. Wysokość emerytury w takim przypadku będzie obliczona również według tzw. starych zasad, czyli na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej.

Wysokość emerytury według starych zasad

Przypomnijmy, że wysokość emerytury obliczanej według starych zasad wynosi:
1) 24 % kwoty bazowej,
2) po 1,3 % podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
3) po 0,7 % podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Przy obliczaniu emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Jeżeli nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r. wniosek o przyznanie emerytury bez względu na wiek, czyli na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela złoży przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat będzie miał emeryturę obliczoną również według wyżej podanych - starych zasad. Jeżeli natomiast wniosek przyznanie emerytury nauczyciel złoży po osiągnięciu ww. wieku wówczas zmieni się podstawa prawna przyznania emerytury i będzie to emerytura przyznana na nowych zasadach, czyli na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej - a jej wysokość zostanie obliczona z zastosowaniem zasad mieszanych lub w całości wg nowych zasad.

EMERYTURY MIESZANE, CZYLI OBLICZANE WG STARYCH I NOWYCH ZASAD

Obliczając emeryturę mieszaną ZUS obliczy wysokość emerytury zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej (stare zasady) oraz zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej (nowe zasady), a następnie w zależności od roku, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny ustali części stanowiące odpowiedni procent. Suma tych części będzie składała się na wysokość tej emerytury.

Emerytury mieszane, gdy wiek emerytalny osiągnie się w latach 2009-2013

Emerytury mieszane dotyczą osób, które osiągną wiek emerytalny w latach 2009-2013 i nie pobrały emerytury na warunkach dotychczasowych oraz nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu , za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Osobom tym wysokość emerytury będzie obliczona w części na starych zasadach i w części na nowych zasadach. Proporcje tych części będą zależały wyłącznie od roku, w którym zostanie osiągnięty wiek emerytalny - a nie od tego, w którym roku zostanie zgłoszony wniosek o emeryturę. Emerytura wynosi:
1) 80 % starej i 20 % nowej emerytury - jeżeli wiek emerytalny zostanie osiągnięty w roku 2009,
2) 70% starej i 30 % nowej emerytury - jeżeli wiek emerytalny zostanie osiągnięty w roku 2010,
3) 55 % starej i 45% nowej emerytury - jeżeli wiek emerytalny zostanie osiągnięty w roku 2011,
4) 35 % starej i 65 % nowej emerytury - jeżeli wiek emerytalny zostanie osiągnięty w roku 2012,
5) 20 % starej i 80 % nowej emerytury - jeżeli wiek emerytalny zostanie osiągnięty w roku 2013.

Podsumowując mieszana wysokość emerytury będzie obliczana dla:
1) kobiet, które wniosek o emeryturę złożą po osiągnięciu wieku 60 lat w roku: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz
2) kobiet i mężczyzn występujących o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej

PRZYKŁAD
Pani Małgorzata urodzona w 14 lutego 1954 r. nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego. Na dzień 1stycznia 1999 r. udowodniła 24-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 17-letni okres pracy nauczycielskiej wykonywanej w pełnym wymiarze czasu zajęć. Pracę tę wykonywała w latach 1975 - 1992. Od 1993 r. nie pracuje w zawodzie nauczycielki. W lutym 2009 r. w związku z ukończeniem wieku 55 lat złożyła wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury z tytułu udowodnionego na dzień 1 stycznia 1999 r. - 17-letniego okresu pracy nauczycielskiej. Emerytura zostanie przyznana p. Małgorzacie na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Oznacza to, że będzie ona miała obliczoną emeryturę w następujący sposób:
1) w 80% wg starych zasad - na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej
2) w 20 % wg nowych zasad - na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej


WYSOKOŚĆ NOWEJ EMERYTURY

Nowa emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby. Podstawę obliczenia emerytury stanowi natomiast suma zwaloryzowanych składek, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Wiek emerytalny nauczyciela ustala się w dniu przejścia na emeryturę. Natomiast tzw. średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla kobiet i mężczyzn oraz wyraża się w miesiącach i jest ogłaszane corocznie przez Prezesa GUS, w terminie do 31 marca.

Zatem nowa emerytura z I filaru będzie zależała od:
1) zgromadzonych w ciągu życia składek na ubezpieczenie emerytalne, które będą waloryzowane oraz jeżeli pracowaliśmy przed 1 stycznia 1999 r. składki te zostaną powiększone o zwaloryzowany kapitał początkowy,
2) wieku, w którym przejdziemy na emeryturę,
3) średniej dalszej długości trwania życia.

Nowa emerytura dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli wiek 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn

Nowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I filar) przysługuje nauczycielom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli wiek emerytalny wynoszący dla kobiet co najmniej 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. W przypadku osoby, która zawarła umowę z otwartym funduszem emerytalnym - część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest przez ZUS do wybranego otwartego funduszu emerytalnego - na finansowanie emerytury kapitałowej (II filar). Prawo do nowej emerytury FUS nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.