Znajdź w serwisie:
Hasło:
Świadczenia socjalne

Warunki skorzystania przez nauczyciela z emerytury pomostowej

Pytanie: Mam 42 lata i 22 lata przepracowałam przy tablicy. W którym roku będę mogła przejść na emeryturę? Czy istnieje jeszcze tzw. emerytura pomostowa i czy mogę z niej skorzystać?

Odpowiedź: Emerytura pomostowa przysługuje nauczycielom, którzy spełnią po 31 grudnia 2008 r. warunek wykonywania pracy o szczególnym charakterze wg nowych zasad (art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych).

Emerytura pomostowa z tytułu pracy nauczycielskiej w szczególnym charakterze lub pracy o szczególnym charakterze

Emerytura pomostowa przysługuje kobiecie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) posiadaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat - do którego może być zaliczony każdy okres takiej pracy, czyli ustalany na dotychczasowych i nowych zasadach;
2) ukończeniu wieku co najmniej 55 lat;
3) posiadaniu okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat;
4) wykonywaniu przed dniem 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (nowe zasady) lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dotychczasowe zasady);
5) wykonywaniu po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (nowe zasady);
6) rozwiązaniu stosunku pracy
(art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych).

Praca w szczególnym charakterze wg nowych i starych zasad

Praca każdego nauczyciela jest zaliczana wg starych zasad do pracy w szczególnym charakterze (art. 86 Karty Nauczyciela). Natomiast do prac o szczególnym charakterze wg nowych zasad zalicza się wyłącznie pracę nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (pkt 21 załącznika Nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych).
Wobec powyższego nauczycielka, która spełni warunek posiadania 20 lat ogólnego stażu pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej ustalanej wg dotychczasowych zasad, jednakże nie spełni warunku wykonywania po dniu 31 grudnia 2008 r. chociażby przez jeden dzień pracy nauczycielskiej wg nowych zasad) - nie będzie mogła ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej po ukończeniu wieku 55 lat.

Podstawa prawna:

  • art. 4, pkt 21 załącznika Nr 2 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656),
  • art. 86 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.