Znajdź w serwisie:
Hasło:
Urlopy i czas pracy

Ustalanie wymiaru urlopu uzupełniającego nauczyciela - po zakończeniu wakacji

Pytanie: Nauczycielka od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym nie wykorzystała ferii letnich za 2009 r. oraz ferii zimowych za 2010 r. Czy przysługuje jej 8 czy 6 tygodni urlopu uzupełniającego?

Odpowiedź: W tym momencie nauczycielce przysługuje 6 tygodni urlopu uzupełniającego za 2009 r. oraz urlop wypoczynkowy za 2010 r. w pełnym wymiarze. Wymiar ewentualnego urlopu uzupełniającego za 2010 r. będzie można ustalić dopiero po 31 sierpnia, kiedy będzie wiadomo, czy i ile urlopu wypoczynkowego nauczycielka nie wykorzystała w 2010 r.

Urlop uzupełniający w placówce feryjnej - do 8 tygodni

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:
1) niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
2) urlopu macierzyńskiego,
3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).
W 2009 r. nauczycielka wykorzystała tylko 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych. Zatem za 2009 r. nauczycielce przysługuje 6 tygodni urlopu uzupełniającego (8 tygodni przysługującego urlopu - 2 tygodnie wykorzystanego urlopu).

Nabycie prawa do kolejnych urlopów nauczyciela - od 1 stycznia

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela ).
Nauczycielka, o której mowa w pytaniu, z dniem 1 stycznia 2010 r. nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego w 2010 r. w pełnym wymiarze.

Ustalenie wymiaru urlopu uzupełniającego za dany rok dopiero po zakończeniu ferii szkolnych

To, czy za dany rok kalendarzowy nauczycielowi będzie przysługiwał urlop uzupełniający, można stwierdzić po 31 sierpnia danego roku.
Jeśli w okresie ferii letnich w 2010 r. nauczycielka wykorzysta 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, wówczas (pomimo niewykorzystania urlopu w okresie ferii zimowych) nie nabędzie prawa do urlopu uzupełniającego (8 tygodni przysługujących - 8 tygodni wykorzystanych = 0 tygodni urlopu uzupełniającego).

Na wniosek nauczycielki musisz udzielić urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 Kodeksu pracy). Jeżeli zatem nauczycielka wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, to dyrektor szkoły jest tym wnioskiem związany, co oznacza, że urlop uzupełniający powinien być udzielony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. W tej sytuacji należy udzielić nauczycielce 6 tygodni urlopu uzupełniającego. Urlop wypoczynkowy w placówkach feryjnych udzielany jest w dni kalendarzowe, a nie robocze.

Podstawa prawna:

  • art. 65, art. 66 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 163 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Urlop uzupełniający
Decyzja dyrektora o terminie udzielenia urlopu
Urlop uzupełniający w trakcie roku
Karta Nauczyciela/Urlop uzupełniający

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.