Znajdź w serwisie:
Hasło:
Urlopy i czas pracy

Urlop wychowawczy do dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, lub do dnia poprzedzającego ferie szkolne

Pytanie: Nauczycielka złożyła podanie o urlop wychowawczy od 20 października 2008 r. do 3 sierpnia 2010 r. Czy można jej udzielić urlopu wychowawczego tylko do końca zajęć lekcyjnych 2010 r., czy zgodnie ze złożonym wnioskiem należy jej udzielić urlopu do 3 sierpnia 2010 r.? Co dzieje się w takiej sytuacji z urlopem wypoczynkowym?
Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem zasiłku wychowawczego - pracodawca czy MOPS? Jak zakład pracy wykazuje taką pracownicę w deklaracjach miesięcznych ZUS, czy wiążą się z tym konsekwencje płatności składek za nią?

Odpowiedź: Urlopu wychowawczego należy udzielić nauczycielce do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2010 r. Jeżeli nauczycielka nie wykorzystała przysługującego jej urlopu wypoczynkowego w 2008 r. - urlopu wychowawczego udziela się do dnia poprzedzającego letnie ferie w 2010 r. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłaca organ właściwy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne. Pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia składek za te osoby.

Urlop wychowawczy - do dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych

Urlopy wychowawcze nauczycieli zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Urlopu wychowawczego udziela się nauczycielowi w takim terminie, aby dzień zakończenia urlopu wychowawczego przypadał na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia danego roku. W takiej sytuacji termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.

Wyjątkowo do dnia poprzedzającego ferie szkolne

Jeżeli nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego (do którego nabył prawo) w okresie ferii letnich lub zimowych w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego, termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych. Zatem w sytuacji, gdy nauczycielka nie wykorzystała w 2008 r. urlopu wypoczynkowego w okresie ferii w wymiarze co najmniej 8 tygodni (lub nie korzystała z urlopu uzupełniającego) - urlopu wychowawczego należy jej udzielić do dnia poprzedzającego letnie ferie w 2010 r. Natomiast gdy wykorzystała urlop wypoczynkowy za 2008 r. w okresie ferii lub korzysta z urlopu uzupełniającego - urlop wychowawczy przysługuje jej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego w 2010 r. Urlop wychowawczy ulegnie zatem odpowiedniemu skróceniu lub wydłużeniu w 2010 r.

Urlop wypoczynkowy nie przysługuje za okres urlopu wychowawczego

Za okres przebywania na urlopie wychowawczym trwającym co najmniej 1 miesiąc nauczycielowi nie należy się urlop wypoczynkowy. W przypadku, gdy nauczyciel będzie przebywał cały rok kalendarzowy na urlopie wychowawczym, nie nabędzie za ten rok w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego (w pytaniu będzie to 2009 r.).

Świadczenia rodzinne wypłaca organ właściwy

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłaca organ właściwy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne. Może on również upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń społecznych. W takim przypadku wszelkie kwestie związane ze świadczeniami rodzinnymi realizuje ośrodek pomocy społecznej, działający w danej miejscowości.

Pracodawca rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne

Pracodawcy, którzy udzielili osobom urlopu wychowawczego bądź też wypłacają im zasiłek macierzyński, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczenia składek za te osoby. Za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym sporządza się dokumenty rozliczeniowe, wykazując należne składki, ale się ich nie wypłaca.

Podstawa prawna:

  • art. 1552 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 67a ust. 3, art. 67c ust. 2, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 10 ust. 1, art. 20 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6, art. 11, art. 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.