Znajdź w serwisie:
Hasło:
Pracownicy niepedagogiczni

Udokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego zależy od zapisów regulaminu pracy

Pytanie: Czy osoba korzystająca z urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci np. małżonka, matki itp., we wniosku o ten urlop wpisze numer skróconego aktu zgonu, czy powinna do wniosku załączyć kserokopię aktu zgonu?

Odpowiedź: To zależy od treści obowiązującego u pracodawcy regulaminu pracy. Regulamin pracy powinien ustalać w szczególności przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 1041 § 1 pkt 9 Kodeksu pracy). Obowiązujące przepisy o zasadach udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie regulują zasad dokumentowania prawa do tzw. urlopu okolicznościowego.

Liczba przysługujących dni zwolnienia od pracy określona w przepisach...

Zastosuj: Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
(§ 15 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

...ale sposób dokumentowania uprawnienia już nie!

Rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy w określonych okolicznościach, nie określa jednak, w jaki sposób pracownik ma udokumentować swoje uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia od pracy. W związku z powyższym zasady te powinien określić pracodawca w obowiązującym u niego regulaminie pracy. Pracodawca może zapisać w regulaminie pracy, że pracownik otrzyma zwolnienie od pracy (tzw. urlop okolicznościowy) na podstawie wniosku z dołączonym skróconym odpisem akt stanu cywilnego, potwierdzającym zdarzenie uzasadniające udzielenie zwolnienia. W razie braku takiego zapisu w regulaminie pracy pracodawca nie ma podstaw żądania takiego zaświadczenia.

Podstawa prawna:

  • art. 1041 § 1 pkt 9 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 15 rozporządzenia MPiPSz 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281).


Dariusz Dwojewski
doradca prawny

Więcej porad na temat prowadzenia spraw kadrowych pracowników oświaty znajdziesz w czasopiśmie „Serwis Kadrowy dla Oświaty".

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.