Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Trzynastka dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Trzynastka - obligatoryjna w placówkach sfery budżetowej i wg zasad określonych w ustawie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje z mocy ustawy wszystkim pracownikom niepedagogicznym oraz nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, dale jako: ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz art. 48 Karty Nauczyciela).

UWAGA
Brak ustawowego zapisu o prawie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach niepublicznych oraz prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie oznacza, że organ prowadzący nie może takiego uprawnienia przyznać swoim pracownikom. W tej sytuacji podstawą przyznania trzynastki oraz zasady jej wypłacania będą wynikały z układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania przyjętego przez danego pracodawcę (art. 771 oraz art. 772 §1 i §2 Kodeksu pracy).

Zasada - przepracowanie co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości przysługuje pracownikom, którzy byli zatrudnieni u danego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy. W przypadku pracowników zatrudnionych na okres krótszy od roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, o ile wyniósł on co najmniej 6 miesięcy (art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Wyjątki - czyli kiedy 6-cio miesięczny okres pracy nie jest wymagany

Przepracowanie u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, od którego uzależnione jest nabycie prawa do trzynastki nie jest wymagane w enumeratywnie wymienionych sytuacjach. Pracownik nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo nieprzepracowania wymaganych 6 miesięcy, w przypadku:
1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,

5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
6) korzystania:

a) z urlopu wychowawczego,
b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,

7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

PRZYKŁAD
Palacz c.o. zatrudniony w szkole od listopada 2009 r. do marca 2010 r. nabędzie prawo do trzynastki zarówno za 2009 r., jak i za 2010 r., ponieważ został zatrudniony do pracy sezonowej, zaś umowa została zawarta na sezon trwający dłużej niż 3 miesiące.

Zdaniem MEN - organizacja pracy szkoły jest tożsama z rokiem szkolnym

Do tej pory pojawiały się rozbieżności interpretacyjne, czy zatrudnienie nauczyciela po 1 września, zwalnia go z konieczności przepracowania 6 miesięcy w danej szkole i uprawnia do trzynastki za dany rok. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło opinię, iż „określenie „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły" oznacza, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, którymi stosunek pracy został nawiązany z początkiem roku szkolnego, tj. z dniem 1 września (...). Gdyby ustawodawca zamierzał przyznać prawo do wynagrodzenia rocznego każdemu nauczycielowi niezależnie od tego, z jaką datą został zatrudniony, to nie wpisywałby w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym warunku nawiązania stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły, a po prostu ustaliłby, że przepracowania co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem." (Opinia MEN z dnia 4 grudnia 2009 r. DS-WPZN-AB-401-02/09).

UWAGA
Zdaniem MEN nauczycielom nie przysługuje bezwarunkowe prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunek przepracowania 6 miesięcy w danej szkole nie dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, z którymi został nawiązany stosunek pracy z początkiem roku szkolnego.

PRZYKŁAD
Nauczyciel zatrudniony od 14 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r., ponieważ nie przepracował wymaganych 6 miesięcy u danego pracodawcy, a także nie został zatrudniony z początkiem roku szkolnego. Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana wcześniej, nauczyciel nabędzie prawo do trzynastki za 2010 r.

Nie zawsze zatrudnienie od 1 września uprawni nauczyciela do trzynastki

Wyłącznie z obowiązku przepracowania co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy nauczyciela zatrudnionego zgodnie z organizacją pracy szkoły nie oznacza, że każdy nauczyciel zatrudniony z początkiem roku szkolnego otrzyma trzynastkę. Aby otrzymać trzynastą pensję nauczyciel musi pracować od 1 września co najmniej do końca danego roku kalendarzowego.

UWAGA
Trzynastki nie otrzyma nauczyciel zatrudniony na zastępstwo np. od 1 września do 31 listopada, jak również nauczyciel zatrudniony od 1 września na czas nieokreślony, jeśli rozwiąże stosunek pracy przed końcem roku kalendarzowego.

PRZYKŁAD
Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2008 r. na czas nieokreślony, który rozwiązał swój stosunek pracy w kwietniu 2009 r. nabył prawo do trzynastki za 2008 r., lecz za 2009 r. w tej szkole nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Okres urlopu wychowawczego zwalnia z konieczności przepracowania 6 miesięcy w danym roku

Nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy u danego pracodawcy także w sytuacji, gdy przepracowanie tego okresu było niemożliwe z powodu przebywania na urlopie wychowawczym. Należy przy tym pamiętać, że sytuacja ta tylko ma znaczenie w roku, w którym pracownik udał się na urlop wychowawczy oraz w roku, w którym z tego urlopu powrócił.

UWAGA
Jeżeli pracownik przebywał przez cały rok kalendarzowy na urlopie wychowawczym nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok!

PRZYKŁAD
Sprzątaczka, która przebywała od 5 maja 2008 r. do 31 sierpnia 2010 r. na urlopie wychowawczym nabyła prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. oraz otrzyma trzynastkę za 2010 r. W związku z tym, że cały 2009 r. była na urlopie wychowawczym, nie będzie przysługiwała jej trzynastka za ten rok.

Zasada - sumujemy wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy w ciągu roku

Badając okres pracy uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia rocznego zarówno nauczyciela, jak i pracownika niepedagogicznego, należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia w danej szkole lub placówce w ciągu roku kalendarzowego.

UWAGA
Nie jest wymagane przepracowanie określonego okresu u danego pracodawcy w sposób ciągły. Zatrudnienie pracownika na kilka krótkich okresów w ciągu roku, których suma przekracza 6 miesięcy, uprawnia go do otrzymania trzynastki za dany rok.

PRZYKŁAD 1
Pracownik niepedagogiczny był zatrudniony w szkole na czas określony od 1 marca do 19 czerwca 2009 r. Następnie został ponownie zatrudniony w tej szkole od 1 września do 31 grudnia 2009 r. Pracownik ten otrzyma trzynastkę za 2009 r., ponieważ łącznie przepracował ponad 6 miesięcy w tej szkole.

PRZYKŁAD 2
Informatyk przez 2 miesiące na podstawie umowy zlecenia usprawnił sieć internetową oraz dokonał konserwacji sprzętu komputerowego w szkole. Od 1 września 2009 r. został zatrudniony jako nauczyciel informatyki w tej placówce. Czy do trzynastki za 2009 r. należy wziąć pod uwagę okres pracy na podstawie umowy zlecenia?
Nie. Wykonując czynności w ramach umowy cywilnoprawnej, zleceniobiorca nie pozostaje w stosunku pracy, zatem okres, na który została zawarta umowa zlecenia nie może być zaliczony do okresu uprawniającego do otrzymania trzynastki.

Kiedy pracownik nie otrzyma trzynastki?

Czasami nie wystarczy przepracowanie wymaganego okresu, by otrzymać trzynastą pensję. Niektóre przewinienia pracowników skutkują pozbawieniem prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zdarzy się tak w przypadku:
1) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,
4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
(art. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

UWAGA
Nie każda kara dyscyplinarna wymierzona nauczycielowi pozbawi go prawa do trzynastki. Tylko wymierzenie kary dyscyplinarnej:
1) zwolnienia z pracy,
2) zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania nauczyciela do pracy w zawodzie lub
3) wydalenia z zawodu nauczycielskiego
spowoduje, iż nauczyciel nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PRZYKŁAD
Woźny zatrudniony od kilku lat na czas nieokreślony w październiku porzucił pracę. Po upływie miesiąca została rozwiązana z nim umowa o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Nie pozbawia go to jednak trzynastki, gdyż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie zostało dokonane z winy pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy. Tylko zwolnienie pracownika na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, tj. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, spowoduje pozbawienie go prawa do trzynastki.

Pod uwagę bierzesz pracę w danym roku kalendarzowym

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest uprawnieniem odnoszącym się do danego roku kalendarzowego. Zatem okoliczności mające wpływ zarówno na przyznanie prawa do trzynastki, jak i pozbawiające pracownika do niej prawa badasz wyłącznie w danym roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD
Sprzątaczka zatrudniona od 1 marca 2009 r. na czas nieokreślony w styczniu 2010 r. była nieobecna w pracy przez 3 dni i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. Czy jest to podstawa, by nie wypłacić jej trzynastki za 2009 r.?
Nie. Pracownica spełniła wymagania, by otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. Jeżeli jednak nie usprawiedliwi swojej nieobecności, nie otrzyma trzynastki za 2010 r., choćby przepracowała wymagany okres u danego pracodawcy.

„Przepracować" to nie to samo co pozostawać w stosunku pracy

Przepisy nie definiują pojęcia "przepracować". Toczy się spór, czy ustawodawca miał na myśli okres pozostawania w stosunku w pracy, czy też okres faktycznego świadczenia pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego „warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego"(uchwała SN z 25 lipca 2003 r.). Przy czym bez znaczenia jest fakt, czy za dany okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia czy nie. Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy też okresy zwolnienia od pracy niewymienione w art. 2 ust 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nie będą okresami „przepracowanymi", zatem nie należy ich wliczać do okresu, od którego uzależnione jest prawo do trzynastki.

UWAGA
Biorąc pod uwagę zapisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która enumeratywnie wymienia okresy, w których pracownik nie musi przepracować co najmniej 6 miesięcy (np. pracownik przebywający na urlopie wychowawczym czy urlopie dla poratowania zdrowia), by uzyskać prawo do trzynastki trzeba przyjąć, iż ustawodawca nie miał na myśli posiadanie statusu pracownika w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, lecz faktyczne przepracowanie wymaganego okresu.

Inna kwestią pozostaje określenie czym jest przepracowanie wymaganego okresu „u danego pracodawcy". Czy jest to tylko świadczenie pracy określonej w umowie o pracę czy także wykonywanie innych zadań na rzecz danego pracodawcy. W tej sprawie jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który orzekł, iż nauczycielowi, który został zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za dany rok kalendarzowy. „Jako członek zarządu zakładowej organizacji związkowej wykonuje bowiem u danego pracodawcy, objętego jej działaniem, obowiązki w zakresie obrony szeroko pojętych praw i interesów pracowników, ich reprezentacji w sporach z pracodawcą, przestrzegania przepisów prawa pracy i inne, powierzone tej organizacji przepisami ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Oznacza to, iż w tym sensie wykonuje on pracę u danego pracodawcy, lecz inną, niż wynikająca ze stosunku zobowiązaniowego łączącego go z pracodawcą." (uchwała SN z 13 grudnia 2005 r.)

PRZYKŁAD
Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od 1 stycznia 2009 r. do 25 marca 2009 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożoną ciążą. Od 26 marca do 24 września 2009 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Z dniem 25 września 2009 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. Nauczycielce nie będzie przysługiwała trzynastka za 2009 r., gdyż w tym roku efektywnie nie przepracowała ani jednego dnia.

Wymiar etatu nie wpływa na prawo do trzynastki!

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest niezależne od wymiaru etatu pracownika. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy ma ten skutek, iż wysokość trzynastki pracownika zatrudnionego na część etatu będzie niższa niż pracownika, który pracował w pełnym wymiarze czasu pracy.

PRZYKŁAD
Sprzątaczka była zatrudniona w szkole na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy do kwietnia 2009 r. Od maja pracownicy został obniżony wymiar etatu do 1/2. Dnia 1 września pracownica rozwiązała umowę o pracę. Pracownica otrzyma trzynastkę za 2009 r., ponieważ przepracowała u danego pracodawcy wymagany okres. Fakt zmniejszenia wymiaru etatu nie ma wpływu na prawo do trzynastki.

Zatrudnienie w kilku szkołach - prawo do trzynastki w każdej z nich

Jeżeli nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach oświatowych, w których jest przewidziana trzynasta pensja i w każdej z nich spełnia warunki do jej otrzymania, w każdej ze szkół otrzyma trzynastkę proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i pobieranego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD
Nauczycielka języka polskiego zatrudniona jest w gimnazjum na ½ etatu na czas nieokreślony oraz w szkole podstawowej na 1/3 etatu na okres roku szkolnego 2009/2010. Trzynastka za 2009 r. przysługuje jej w każdej ze szkół.

Podstawa obliczenia wysokości trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje trzynastka. Obliczając sumę wynagrodzenia uwzględnia się składniki przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). W związku z tym, że zasady ustalania ekwiwalentu za urlop pracowników niepedagogicznych i nauczycieli są różne, inaczej oblicza się podstawę trzynastki dla tych grup pracowników placówek oświatowych.


Podstawa obliczenia trzynastki dla nauczycieli

Sumując wynagrodzenie za pracę nauczyciela, będące podstawą do obliczenia wysokości trzynastki uwzględnia się:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za pracę w święto,
7) dodatek za uciążliwość pracy przyznany na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
8) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
9) wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia nauczyciela do pracy.

Obliczając podstawę trzynastki nie uwzględnia się:
1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
2) wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innej niż urlop wypoczynkowy,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
(§1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli w zw. z art. 4 ustawy o dodatkowy wynagrodzeniu rocznym).

PRZYKŁAD
W wyniku redukcji etatów zwolniono z pracy nauczyciela, który wniósł odwołanie do sądu pracy. Sąd przywrócił go do pracy i zasądził wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy (za 2 miesiące). Wynagrodzenie otrzymane za okres pozostawania bez pracy należy uwzględnić obliczając podstawę trzynastki dla tego nauczyciela

Podstawa obliczenia trzynastki dla pracowników niepedagogicznych

Obliczając podstawę trzynastki pracowników obsługi szkoły sumuje się otrzymane przez pracownika w roku kalendarzowym wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
4) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
5) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
6) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej,
7) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
8) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy
(§6 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).


UWAGA
Zarówno w przypadku pracowników niepedagogicznych, jak i nauczycieli, inaczej niż przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop, w podstawie obliczenia trzynastki uwzględnia się otrzymane przez pracownika wynagrodzenie za urlop oraz za okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia do pracy.

PRZYKŁAD
Pracownik obsługi został zwolniony dyscyplinarnie na podstawie art. 52 § 1 ust. 1 Kodeksu pracy. W wyniku odwołania sąd pracy uznał, iż nie było podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i orzekł o odszkodowaniu z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Odszkodowanie otrzymane przez pracownika nie będzie wliczone do podstawy trzynastki.

Zasada - wypłata trzynastki do 31 marca

Trzynastkę wypłaca się najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z pracownikiem rozwiązano w związku z likwidacją pracodawcy. W tej sytuacji trzynastkę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

UWAGA
Trzynastkę wypłacasz w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku następującego po roku, w który pracownik nabył do niej prawo. Oznacza to, że możesz wypłacić trzynastkę wcześniej, np. gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę w ciągu roku. Pamiętaj, by wypłacić trzynastkę dopiero wtedy, gdy upewnisz się, że pracownik nabył do niej prawo. Może zdarzyć się tak, że np. w okresie wypowiedzenia pracownik popełni przewinienie, które pozbawi go prawa do trzynastki!

PRZYKŁAD
Konserwator złożył wypowiedzenie umowy o pracę. W związku ze zbliżającymi się Świętami, dyrektor na prośbę pracownika wypłacił mu trzynastkę przed upływem okresu wypowiedzenia. Pracownik w ostatnim dniu swojej pracy stawił się do pracy pod wpływem alkoholu. Tym samym utracił prawo do trzynastki za ten rok, zatem dyrektor wypłacił mu nienależne świadczenie.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
  • art. 2, art. 52, art. 53 § 1 pkt 2, art. 771 , art. 772 §1 i §2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 48, art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 734, art. 627 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • §1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 ze zm.),
  • § 6 rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 ze zm.).

Orzecznictwo

  • uchwała SN z 13 grudnia 2005 r. (II PZP 9/05, OSNP 2006/7-8/109),
  • uchwała SN z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26).

 

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.