Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Termin wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30a Karty Nauczyciela - do 31 stycznia 2010 r.

MEN próbował pomóc w realizacji obowiązku nałożonego na gminy w art. 30a KN

Wprowadzony do Karty Nauczyciela z początkiem 2009 r. obowiązek dokonania analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego od początku budził wiele wątpliwości. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi art. 30a Karty Nauczyciela Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z RIO wypracowało opis sposobu wykonania tego przepisu. Na stronie MEN pojawiła się także propozycja formularza, który miał pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w wywiązaniu się z obowiązku przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę. Analizując pytania użytkowników Portalu Oświatowego, trzeba stwierdzić, że powyższe starania MEN w ułatwieniu zastosowania art. 30a Karty Nauczyciela w praktyce niestety nie przyniosły spodziewanych efektów - gminy i tak nie wiedziały, co musi, a co może znaleźć się w sprawozdaniu, a także w jaki sposób mają się wywiązać z nałożonego obowiązku w tak krótkim terminie?

Przeprowadzenie analizy do końca roku było niewykonalne dla organów prowadzących

Jednym z podnoszonych problemów był czas, w jakim organy prowadzące miały nie tylko dokonać analizy, lecz również wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycielom. W obecnym brzmieniu art. 30a Karty Nauczyciela organy prowadzące mają czas do 20 stycznia, by dokonać analizy poniesionych w minionym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Obliczenie różnicy poniesionych wydatków - wg średniorocznej liczby etatów, nie zaś samych nauczycieli

Organy prowadzące, które nie osiągnęły średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela w danym roku, obliczają różnicę między poniesionymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w roku objętym analizą a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń ustalonych w danym roku.

Gminy wypłacą nauczycielom jednorazowe dodatki uzupełniające do 31 stycznia 2010 r.

Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego nie została osiągnięta średnia wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, powstałą różnicę jednostka podzieli między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku objętym analizą. Różnica ta zostanie wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego wypłacanego do 31 stycznia roku następującego po roku objętym analizą. Dodatek będzie ustalony proporcjonalnie już nie tylko do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, lecz także okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku.
UWAGA
Jednorazowy dodatek uzupełniający nie jest uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń w roku, w którym został wypłacony.

Sporządzenie sprawozdania - do 10 lutego 2010 r.

Na sporządzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wysokości powstałej różnicy, o której mowa wcześniej, o ile różnica wystąpiła, organy prowadzące mają czas do 10 lutego.

Niezmiennie 7 dni na przedłożenie sprawozdania właściwym organom

W ciągu 7 dni od sporządzenia sprawozdania organ prowadzący przekazuje je:
1) regionalnej izbie obrachunkowej,
2) organowi stanowiącemu tej jednostki,
3) dyrektorom szkoły prowadzonej przez tę jednostkę oraz
4) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

W ciągu miesiąca od wejścia w życie zmian w KN zostanie opracowany m.in. wzór formularza

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób opracowywania sprawozdania, o którym mowa wyżej, w szczególności sposób:
1) wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
2) sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
3) ustalania kwoty różnicy,
4) ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego,
a także wzór formularza sprawozdania, uwzględniając:
1) okres obowiązywania kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
2) okresy zatrudnienia, w których nauczyciele nie są wliczani do średniorocznej struktury zatrudnienia, oraz
3) zmiany wysokości wynagrodzeń i struktury zatrudnienia nauczycieli wynikające z uzyskiwania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego.
UWAGA
Minister Edukacji Narodowej jest zobowiązany wydać ww. rozporządzenie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (uchwalona na 54. posiedzeniu VI kadencji Sejmu RP, druk sejmowy Nr 2436).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.