Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli od 1 lipca 2009 r.!

Nauczyciele uprawnieni do świadczenia kompensacyjnego

O przyznanie świadczenia kompensacyjnego mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

1. publicznych i niepublicznych przedszkolach,
2. szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
3. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego oraz innego rodzaju placówkach, określonych w ustawie o systemie oświaty np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawczych, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Podstawa prawna:

  •   art. 2 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97 poz. 800),
  • art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Warunki wymagane do uzyskania świadczenia kompensacyjnego

Nauczyciel, aby mógł przejść na świadczenie kompensacyjne musi spełnić łącznie następujące warunki:

1. osiągnięcie określonego wieku w określonych latach,
2. posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w wymienionych wyżej jednostkach szkolnych, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
3. rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela albo z urzędu z przyczyn dotyczących szkoły w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć albo wygaśnięcie stosunku pracy z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, w który nauczyciel został przeniesiony na swój wniosek, z dniem odmowy podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji

UWAGA! Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony równocześnie w kilku szkołach lub placówkach, w celu nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego powinien rozwiązać stosunek pracy we wszystkich szkołach (placówkach).

Całość artykułu znajdziesz w najbliższym numerze "Serwisu Kadrowego dla Oświaty". Zamów ten numer bezpłatnie!

 

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.