Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Nauczyciele, którzy mogą ubiegać się o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Prawo do świadczenia kompensacyjnego, po spełnieniu wymaganych warunków, przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:
1) publicznych i niepublicznych przedszkolach,
2) szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
3) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
4) placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, tj. w:
a) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolono-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
b) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
c) placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust.1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych - Dz.U. Nr 97 poz. 800 - dalej jako: ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. - dalej jako: ustawa o systemie oświaty).

Świadczenie kompensacyjne dla dyrektora szkoły

Nauczyciel, któremu - na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - powierzono stanowisko dyrektora również może ubiegać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Zachowuje on bowiem nadal uprawnienia nauczyciela - mimo, że w okresie zajmowania stanowiska dyrektora, jego obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz jest obniżony, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy - na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela. Nauczyciel zatrudniony na stanowisku dyrektora nie traci uprawnień wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy również wówczas, gdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach został zwolniony od obowiązku realizacji tych zajęć. Powyższe zasady, mają zastosowanie także do wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w publicznej szkole (placówce). Uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego nie przysługują natomiast dyrektorowi szkoły, który nie jest nauczycielem i nie może sprawować nadzoru pedagogicznego - na stanowisko dyrektora szkoły powołany został na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust.1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • art. 42 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - dalej jako: Karta Nauczyciela.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne

Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
1) osiągnął wiek uprawniający do świadczenia,
2) udowodnił okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy w szkole, przedszkolu i innych wymienionych wyżej placówkach, wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć,
3) rozwiązał na swój wniosek stosunek pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego

Nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego jeżeli w latach 2009-2014 ukończył 55 lat. Po 2014 roku, wiek uprawniający do świadczenia, ustalany jest odrębnie dla kobiet oraz mężczyzn i wynosi w latach:

 • 2015-2016: 55 lat dla kobiet i 56 lat dla mężczyzn,
 • 2017-2018: 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn,
 • 2019-2020: 55 lat dla kobiet i 58 lat dla mężczyzn,
 • 2021-2022: 55 lat dla kobiet i 59 lat dla mężczyzn,
 • 2023-2024: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
 • 2025-2026: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn,
 • 2027-2028: 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn,
 • 2029-2030: 58 lat dla kobiet i 63 lat dla mężczyzn,
 • 2031-2032: 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn,

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

30 -letni okres zatrudnienia

Okres uprawniający do świadczenia kompensacyjnego, z niektórymi wyjątkami, ustala się na takich samych zasadach jak okres uprawniający do emerytury, a więc przy ustalaniu, co najmniej 30-letniego okresu uprawniającego do świadczenia kompensacyjnego uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe, wymienione odpowiednio w art. 6 i art. 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, zwanej dalej ustawą emerytalną.
Stosuje się również zasadę, że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Przykład: Nauczycielka ur. w 1954 r. udowodniła 26-letni okres składkowy. Ukończyła 4-letnie studia wyższe. W latach 1982 - 1988 przebywała na urlopie wychowawczym przez okres 6 lat. Nauczycielka ta łącznie posiada 10-letni okres nieskładkowy (4 lata studiów + 6 lat urlopu wychowawczego). Jednakże przy ustalaniu 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, wymaganego do przyznania świadczenia kompensacyjnego, w przypadku tej nauczycielki, okres nieskładkowy zostanie uwzględniony w liczbie 8 lat i 8 m-cy - co stanowi 1/3 z 26 lat okresów składkowych. Łącznie nauczyciela posiada 34 lata i 8 m-cy okresów składkowych i nieskładkowych.

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 6-7 i art. 5 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) - dalej jako: ustawa emerytalna.

Uwaga: Przy ustalaniu prawa do świadczenia kompensacyjnego nie podlegają uwzględnieniu przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia oraz przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. kresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 lat, a także okresy opłacania składek na ubezpieczenie społecznego rolników.

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli nie podlegają wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że okresy zatrudnienia przebyte w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, nie zostaną uwzględnione dla celów ustalenia prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 5 ust. 2 i art. 6 - 7 ustawy emerytalnej.

Warunek rozwiązania stosunku pracy
Warunek rozwiązania stosunku pracy dotyczy każdego stosunku pracy, bez względu na wymiar czasu pracy. Dlatego też nauczyciel pozostający w więcej niż jednym stosunku pracy, w tym również zatrudniony równocześnie poza szkolnictwem, w celu nabycia prawa do świadczenia, powinien rozwiązać każdy stosunek pracy.
Przykład: Nauczyciel jest zatrudniony w u 3 pracodawców, tj.: w liceum w połowie wymiaru zajęć oraz w wymiarze 1/3 etatu w ośrodku szkolno-wychowawczym i w sanatorium dziecięcym. W celu nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczyciel ten powinien rozwiązać wszystkie stosunki pracy.

Świadczenie kompensacyjne także razie rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły i stanu nieczynnego
Prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje nauczycielowi, także w przypadku:
1) rozwiązania stosunku pracy w razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu zajęć,
2) wygaśnięcia stosunku pracy z upływem 6-miesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym, czy też wygaśnięcia stosunku pracy z dniem odmowy przyjęcia przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku.

Podstawa prawna:

 • art.1 ust. 3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 20 ust. 1, 5c i 7 Karty Nauczyciela.

Powstanie prawa do świadczenia kompensacyjnego


Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem, w którym został spełniony ostatni z warunków niezbędnych do nabycia tego prawa, nie wcześniej jednak niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o jego przyznanie. Dla ustalenia prawa do tego świadczenia nie jest wymagane złożenie wniosku w roku, w którym osiągnięty został wiek uprawniający do świadczenia.
Przykład: Nauczycielka urodzona 11 listopada 1954 r. - na dzień 31 sierpnia 2009 r. udowodniła 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 22-letni okres pracy nauczycielskiej. Nauczycielka pozostaje nadal w zatrudnieniu w szkole podstawowej. Warunek rozwiązania stosunku pracy spełni z dniem 31 sierpnia 2010r. Nauczycielka ta, mimo, że wiek uprawniający do świadczenia 55 lat ukończyła w 2009 r. i w tym roku spełniła warunki dotyczące stażu pracy - wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć w sierpniu 2010 r. Natomiast prawo do świadczenia kompensacyjnego nabędzie z dniem 1 września 2010 r., tj. od następnego dnia po rozwiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.


Zbieg prawa do świadczenia kompensacyjnego z prawem do innego świadczenia.

W razie zbiegu prawa do świadczenia kompensacyjnego z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez nauczyciela.

Przykład: Nauczycielka z dniem 1 października 2009 r. nabyła prawo do świadczenia kompensacyjnego. W styczniu 2010 r. nabędzie prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Od 1 stycznia 2010 r. nauczycielka ta będzie mogła pobierać tylko jedno świadczenie.

Podstawa prawna:

 • art.17 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Ustanie prawa do świadczenia kompensacyjnego


Nauczyciel może pobierać świadczenie kompensacyjne, nie dłużej jednak niż do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia 60 lat - w przypadku kobiet i 65 lat - w przypadku mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku nauczyciel będzie mógł, bowiem ubiegać się o przyznanie emerytury. Jeżeli natomiast nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego, nabędzie prawo do emerytury na podstawie przepisów odrębnych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego - prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje do dnia poprzedzającego nabycie prawa do tej emerytury.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Praca zarobkowa


Jeżeli nauczyciel podejmie pracą zarobkową lub inną działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wówczas w zależności od wysokości osiąganego przychodu prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu lub świadczenie zostaje zmniejszone albo wypłacane jest w pełnej wysokości. Przychód uzyskiwany z kilku źródeł, podlega sumowaniu. Na rozliczenie świadczenia wpływa również przychód osiągnięty za granicą.

Świadczenie w pełnej wysokości

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało w pełnej wysokości w przypadku, gdy osiągany przychód, nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast na zmniejszenie wysokości świadczenia wpływa przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Świadczenie kompensacyjne zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między osiąganym przychodem a progiem zarobkowym. Kwota tego zmniejszenia nie może być jednak wyższa od kwoty maksymalnego zmniejszenia, która po waloryzacji od 1 marca 2009 r. wynosi 467,09 zł. Jeżeli przychód osiągany przez uprawnionego przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do świadczenia podlega zawieszeniu.

Rozliczenie przychodów

Ostateczne rozliczenie przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym dokonywane jest w roku następnym. ZUS dokonuje tego rozliczenia w stosunku rocznym (porównywany jest przychód uzyskany w całym roku kalendarzowym do kwot granicznych ustalonych dla tego roku) lub w stosunku miesięcznym (porównuje się przychód uzyskany w poszczególnych miesiącach roku do dopuszczalnych kwot przychodów, ustalonych dla tych miesięcy) i rozlicza świadczenie według tego wariantu, który jest korzystniejszy dla nauczyciela.
Z uwagi na to, że świadczenie kompensacyjne może być przyznane nie wcześniej niż od 1 lipca 2009 r., tj. od dnia wejście w życie przepisów ustawy o świadczeniach kompensacyjnych - rok 2009 również będzie rozliczany nie wcześniej niż od tego dnia, czyli zarobek nauczyciela i kwoty graniczne przychodu będą ustalane od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.

Uwaga: Prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu - bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu - w razie podjęcia pracy, w tym również pracy innej niż w charakterze nauczyciela w szkołach, przedszkolach, placówkach wymienionych w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Jednakże ta zasada nie ma zastosowania, jeżeli nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę inną niż w charakterze nauczyciela w placówkach wymienionych w art. 1 ust. pkt 1,4 i 5, czyli np. w Ochotniczym Hufcu Pracy. W takim przypadku nauczyciel jest rozliczany z osiąganych przychodów na ogólnych zasadach.

Przykład 1: Nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego, podjął pracę w Ochotniczym Hufcu Pracy w charakterze specjalisty ds. kadrowych. Nie jest to praca nauczycielska i w związku z tym nie jest objęta przepisami Karty Nauczyciela. W przypadku tego nauczyciela świadczenie kompensacyjne będzie rozliczane na ogólnych zasadach.

Przykład 2: Po rozwiązaniu nauczycielskiego stosunku pracy i spełnieniu warunków dotyczących stażu pracy, nauczycielka nabyła prawo do świadczenia kompensacyjnego. Nauczycielka ta ponownie podjęła pracę w szkole podstawowej w charakterze sekretarki. Nie jest to praca nauczycielska objęta przepisami Karty Nauczyciela. Jednakże z uwagi na to, że jest to zatrudnienie w szkole, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela - prawo do świadczenia kompensacyjnego w przypadku tej nauczycielki zostanie zawieszone, bez względu na wysokość osiąganego przychodu.
Prawo do świadczenia kompensacyjnego może ulec zawieszeniu również na wniosek nauczyciela, czyli bez określenia przyczyny tego zawieszenia.

Podstawa prawna:

 • art. 9 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 103 ust. 3 i art. 104-106 ustawy emerytalnej.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego po nowemu

Świadczenie kompensacyjne stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy emerytalnej, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia tablic średniego trwania życia.

Podstawa obliczenia emerytury

Podstawę obliczenia emerytury stanowi natomiast suma zwaloryzowanych składek, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia kompensacyjnego, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Tablice trwania życia - uwzględniające średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach - ogłasza corocznie, w terminie do 31 marca Prezes GUS. Tablice te są podstawą przyznawania świadczeń kompensacyjnych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Przykład: Od 1 września 2009 r. prawo do świadczenia kompensacyjnego nabyła nauczycielka urodzona 14 sierpnia 1954 r., która wniosek o przyznanie świadczenia zgłosiła 31 sierpnia 2009 r. Podstawę obliczenia emerytury nauczycielki stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składki i kapitału, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia. W przypadku tej nauczycielki:
kwota składek zewidencjonowanych na koncie z uwzględnieniem waloryzacji wynosi: 89698,26 zł,
kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji wynosi: 459719,25 zł,
średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat, według tablic średniego trwania życia obowiązujących w dniu zgłoszenia wniosku wynosi 247,3 m-cy.
Nauczycielka otrzyma świadczenie kompensacyjne w wysokości 2221,66 zł (brutto).

Nauczyciel, członek OFE

Jeżeli nauczyciel jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia świadczenia, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie nauczyciela w ZUS.

Świadczenie kompensacyjne za niepełny miesiąc

Świadczenie kompensacyjne przysługujące za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje (art. 16 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Świadczenie kompensacyjne w najniższej wysokości

Kwota świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która od 1 marca 2009 r. wynosi 675,10 zł (art. 5 ust.3 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Waloryzacja świadczenia kompensacyjnego

Świadczenia kompensacyjne podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych dla emerytur i rent, czyli corocznie od 1 marca, poprzez podwyższenie wskaźnikiem waloryzacji (art. 5 ust. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Dodatek pielęgnacyjny

Do świadczenia kompensacyjnego może być przyznany dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobie uznanej za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (art.11 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, art. 75 ustawy emerytalnej).

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Osobie uprawnionej do świadczenia kompensacyjnego nie przysługuje prawo do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustalanej w formie dodatku do kapitału początkowego dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jednakże z tytułu tej pracy nie mają możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury (art.17 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych).

Ponowne ustalenie prawa do świadczenia lub jego wysokości

Prawo do świadczenia lub jego wysokość ulega ponownemu ustaleniu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji wydanej w sprawie świadczenia, zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione zostaną okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczenia lub jego wysokość.

Uwaga: Przepisy ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nie przewidują - tak jak to jest w przypadku nowych emerytur - ponownego ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego, w przypadku, gdy osoba uprawniona do tego świadczenia, po jego przyznaniu podjęła pracę zarobkową i z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a tym samym zgromadzone zostały na indywidualnym koncie tej osoby dodatkowe składki emerytalne.

Podstawa prawna:

 • art.18 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art.114 ust. 1 ustawy emerytalnej.

Renta rodzinna

W razie śmierci osoby pobierającej świadczenie kompensacyjne, uprawnionym członkom rodziny tej osoby, może być przyznana renta rodzinna, na zasadach określonych w ustawie emerytalnej. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość renty

Wysokość renty rodzinnej ustala się przyjmując jako kwotę świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej, kwotę wyliczonej na dzień zgonu - renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta rodzinna wynosi:
1) dla jednej osoby uprawnionej - 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
2) dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Podstawa prawna:

 • art. 66 - 74 ustawy emerytalnej.

Postępowanie o przyznanie świadczenia kompensacyjnego i jego wypłata

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego nauczyciel może zgłosić bezpośrednio w organie rentowym lub za pośrednictwem pracodawcy. Do wniosku o świadczenie powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, w tym także zaświadczenia wystawione przez pracodawcę potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych - w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć.
Nauczyciel, który do dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie nie ustalił kapitału początkowego, a posiada okresy składkowe i nieskładkowe przebyte przed 1 stycznia 1999 r., powinien wraz z wnioskiem o świadczenie złożyć dokumenty umożliwiające ustalenie tego kapitału. Przypomnijmy, że kapitał początkowy ustala się osobom, które:
1) urodziły się po 31 grudnia 1948 r.,
2) opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub pozostawały w zatrudnieniu i ubezpieczeniu przed 1999 r.
Decyzję w sprawie świadczenia kompensacyjnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela. Jeżeli natomiast, nauczyciel zamieszkuje poza granicami Polski - decyzję w sprawie świadczenia kompensacyjnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania uprawnionego na terytorium Polski.

Odwołanie od decyzji organu rentowego

Od decyzji organu rentowego wydanej w sprawie świadczenia kompensacyjnego nauczycielowi przysługuje odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, które należy wnieść za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • art. 83 ustawy emerytalnej.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.