Znajdź w serwisie:
Hasło:
Awans zawodowy nauczyciela

Pracę dyrektora szkoły ocenia organ prowadzący w porozumieniu z kuratorem


Odpowiedź: Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Oceny tej dokonuje się po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 6 i ust. 7 Karty Nauczyciela).

Ocena pracy dyrektora - współpraca organu prowadzącego i kuratora

Praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie (art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela). Co do zasady oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest dany nauczyciel. Ponieważ ocenianiu podlega także dyrektor, ustawodawca postanowił, że w tym wypadku czynności tej dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Użycie określenia „w porozumieniu" oznacza, że przy dokonywaniu oceny organ prowadzący zobowiązany jest współdziałać z kuratorem.

Zasięgnięcie opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych

Przed dokonaniem oceny pracy dyrektora szkoły obligatoryjne jest zasięgnięcie opinii rady szkoły oraz zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole (art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela). W przepisie tym stwierdzono wyraźnie, że w procesie ustalania oceny pracy dyrektora szkoły bierze udział zakładowa organizacja związkowa „działająca w szkole". Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w razie gdy regulacje statutowe danego związku zawodowego przewidują, iż zadania organizacji zakładowej wykonuje organizacja międzyzakładowa, to ta ostatnia będzie uprawniona do wyrażenia opinii o dyrektorze szkoły, o ile „działa w szkole", którą kieruje ten dyrektor, a więc ma w niej swoich członków (art. 34 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Brak rady szkoły - opinia rady pedagogicznej

Tworzenie rad szkół i placówek nie jest obligatoryjne (art. 50 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Może zdarzyć się zatem wątpliwość, czy w sytuacji braku rady szkoły jakiś inny podmiot powinien w zastępstwie rady wydać opinię o pracy dyrektora szkoły, czy też organ prowadzący w takiej sytuacji zwolniony jest z uzyskania opinii.
W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna (art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Przepis ten nie zawiera żadnych wyłączeń, co oznacza, że w sytuacji braku rady szkoły wszystkie jej zadania przejmuje rada pedagogiczna. Tym samym, w razie braku rady szkoły opinię o pracy dyrektora szkoły powinna wyrazić rada pedagogiczna.

Podstawa prawna:

  • art. 6a ust. 1, ust. 6 oraz ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  • art. 34 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).


Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.