Znajdź w serwisie:
Hasło:
Pracownicy niepedagogiczni

Okres oczekiwania na decyzje ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego to nieobecność usprawiedliwiona, ale niepłatna

Pytanie: Pracownica obsługi jest na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dnia 15 grudnia 2009 r. osoba ta złamała nogę, w związku z czym poszła na zwolnienie lekarskie, które trwa do dnia dzisiejszego. 182 dzień chorobowego wypadł 14 czerwca br. Pracownica stara się o świadczenie rehabilitacyjne. My ze swojej strony skierowaliśmy ją na badania kontrolne. Jeśli przyniesie nam zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że jest niezdolna do pracy, co w takiej sytuacji? Czy musi napisać podanie o urlop bezpłatny od 15 czerwca do momentu otrzymania decyzji z ZUS o przyznaniu lub nie świadczenia rehabilitacyjnego? Czy z dniem 15 czerwca nie musi pisać podania o urlop bezpłatny i jest w zawieszeniu bez prawa do wynagrodzenia (nie płacimy również jej wtedy wysługi lat), ale nieobecność ma usprawiedliwioną? Jeśli ZUS wyda jej decyzję odmowną, umowa rozwiązuje się z mocy prawa? Jeśli ZUS wyda jej decyzję pozytywną, czy za okres oczekiwania na nią zakład pracy wyrównuje jakieś wynagrodzenie?

Odpowiedź: Pracodawca może, (choć nie musi) zwolnić niezdolnego do pracy z powodu choroby pracownika, jeśli upłyną określone w przepisach prawa pracy okresy ochronne, a pracownik jest nadal niezdolny do pracy. W przypadku długoletnich pracowników okres ochronny przed rozwiązaniem umowy o pracę jest związany z okresem zasiłkowym i obejmuje łącznie okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, (czyli maksymalnie 182 dni, a w przypadku choroby w okresie ciąży lub gruźlicy - maksymalnie 270 dni) oraz pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego - o ile zostanie pracownikowi przyznane (art. 53 § 1 pkt. 1 lit b Kodeksu pracy).

Niewykonywanie pracy do czasu uzyskania decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego to usprawiedliwiona nieobecność w pracy

W praktyce nierzadko zdarza się, że pracownicy, którzy po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego wystąpili do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego oczekują na decyzję w tej sprawie nawet do kilku tygodni. Przerwa pomiędzy zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego a decyzją w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego powinna być w mojej ocenie traktowana, jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna. Pracodawca wie, co dzieje się z pracownikiem w tym czasie i jednostronnie może usprawiedliwić mu tą nieobecność w pracy bez potrzeby składania w tym czasie wniosku o urlop bezpłatny przez pracownika. Takie działanie jest dopuszczalne i często wykorzystywane w praktyce.

Czas oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego - bez prawa do wynagrodzenia

Nieobecność pracownika w pracy w tym okresie jest niepłatna, ponieważ brak jakiejkolwiek podstawy do wypłaty świadczeń pieniężnych w okresie oczekiwania - okres pobierania zasiłku chorobowego zakończył się a świadczenie rehabilitacyjne nie zostało jeszcze przyznane. Jeśli zostanie ono pracownikowi przyznane, pracownik otrzyma świadczenia pieniężne od dnia następnego po dniu, w którym skończył pobierać zasiłek chorobowy. Od tego dnia świadczenia zostaną mu wyrównane na podstawie decyzji ZUS. A zatem zachowa ciągłość świadczeń pieniężnych.

W przypadku nieprzyznania świadczenia rehabilitacyjnego umowa nie rozwiąże się z mocy prawa

W przypadku, gdy ZUS nie przyzna pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego, umowa o pracę tego pracownika nie rozwiązuje się z mocy prawa. Do ustania stosunku pracy niezbędne jest oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy (wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia) lub zgodna wola obu stron (porozumienie stron o rozwiązaniu umowy).

Zwolnienie pracownika możliwe po upływie okresów ochronnych

Dla dopuszczalności rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 53 § 1 pkt. 1 lit b Kodeksu pracy istotne jest orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed chorobą (tj. o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku). Dopiero, bowiem w takim przypadku, tj. po upływie okresów ochronnych określonych w przepisach prawa pracy i w przypadku dalszej niezdolności do pracy, pracodawca może, (choć nie musi) zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Zamiast tego pracodawca może, (choć nie ma takiego obowiązku) powierzyć temu pracownikowi inną pracę, lecz zanim pracownika do niej dopuści musi skierować go na ponowne badania do lekarza medycyny pracy, aby ustalić czy może on taką pracę wykonywać.
Natomiast w przypadku, gdy po upływie wskazanych okresów ochronnych lekarz medycyny pracy orzeknie o zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku (tj. wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku) pracodawca nie może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, lecz musi dopuścić go do pracy na tym stanowisku.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512),
  • art. 53 § 1pkt. 1 lit. b ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).


Kadry pracowników niepedagogicznych
Umowy, akta osobowe pracowników niepedagogicznych
Zakres czynnności, przydział zadań
Przepisy obowiązujące pracowników niepedagogicznych

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.