Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej dla pracowników szkoły

Pracownicy, których musisz wyposażyć w odzież i obuwie robocze


Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić odzież i obuwie robocze:
1) pracownikom szkoły, jeżeli ich odzież własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu a także gdy jest to uzasadnione ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy - np. wizytowanie zajęć w laboratorium, pracowni (art. 3044 Kodeksu pracy);
2) osobom wykonującym krótkotrwałe prace w szkole np. wolontariuszom;
3) osobom wykonującym prace inspekcyjne w szkole, czyli wizytatorom wszystkich organów kontroli zewnętrznej.
Zapamiętaj: potrzeba zastosowania środków ochrony indywidualnej powinna wynikać z oceny ryzyka zawodowego. Zakres wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej ustalasz w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 1 art. 2377 Kodeksu pracy).

Rodzaje odzieży roboczej

Zapamiętaj : odzież robocza to w szczególności kombinezony, fartuchy, bluzy, koszule, spodnie, czapki, chustki, rękawice. Przysługuje ona pracownikom wykonującym prace, przy których:
1) występuje intensywne brudzenie, przykra woń,
2) działają czynniki mechaniczne powodujące przyspieszone niszczenie własnej odzieży,
3) powinno się ją stosować ze względu na wymagania sanitarne lub higieniczne
(art. 1041 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Takie prace w szkole to np.:
1) wykonywanie prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektów - np. woźna/woźny, sprzątaczka, dozorca.
2) usuwanie usterek instalacji elektrycznej wodno-kanalizacyjnej - np. konserwator: elektryk, elektromonter, konserwator sieci wodnokanalizacyjnej.
3) prowadzenie zajęć w laboratoriach i pracowniach - np. nauczyciel chemii, fizyki, biologii.

Obuwie robocze

Zastosuj: obuwie robocze to np. trzewiki, półbuty, obuwie profilaktyczne. Przydzielasz je pracownikom stale zatrudnionym przy pracach przy których występuje przyspieszone niszczenie obuwia, np. konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwator instalacji elektrycznej, portier.


Obuwie profilaktyczne


Zastosuj:
obuwie profilaktyczne przydzielasz w szczególności zatrudnionym przy pracach wykonywanych w pozycji stojącej, np. nauczycielka chemii prowadząca zajęcia w laboratoriach i pracowniach, pracownica biblioteki (art. 1041 § 1 pkt 1, art. 104 pkt 1, art. 2377 Kodeksu pracy).
Obuwie profilaktyczne to obuwie wykonane z materiałów naturalnych (skóra, len, bawełna), na spodach antyposlizgowych, z podwyższoną piętą lub podwyższonym płaskim obcasem, w miarę potrzeby ze sprężystą zakładką utrzymującą piętę lub cholewką oraz wkładką ortopedyczną. Obuwie profilaktyczne ma zapobiegać zmianom kostno-stawowym, żylakom podudzi.
Normy dotyczące odzieży i obuwia roboczego

Odzież i obuwie robocze powinny spełniać łącznie co najmniej cztery warunki:
1) posiadać właściwości ochronne,
2) posiadać właściwości użytkowe,
3) być estetyczne by nie powodować dyskomfortu u użytkownika,
4) odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach ich dotyczących.

Tabela norm przydziału odzieży i obuwia


Zastosuj:
powinieneś przygotować i posiadać w szkole tabelę norm przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego zawierającą:
1) szczegółowy wykaz stanowisk pracy, na których powinny być stosowane określonego rodzaju odzież i obuwie robocze. Potrzeba zastosowania środków ochrony indywidualnej powinna wynikać z oceny ryzyka zawodowego.
2) przewidywane okresy ich używalności
(art. 1041 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Zwykle tabele norm umieszcza się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy → tabelę znajdziesz w dziale: „Dokumenty".

Opracowanie tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego

Zastosuj: szkolne tabele norm przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego ustalasz w porozumieniu ze szkolną organizacją związkową (art. 1042 §1 Kodeksu pracy). Jeżeli w danej szkole nie działa szkolna organizacja związkowa, a także gdy nie masz obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustaleń dotyczących tabeli norm dokonujesz w porozumieniu z delegacją pracowników (art. 1042 § 2, art. 23711a § 1 pkt 4 Kodeksu pracy). Delegację wybierają w tym celu pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy szkoły.

Funkcja doradcza służby bhp

Przy sporządzaniu tabeli należności, funkcje doradcze pełni szkolna służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy (jeżeli został wybrany) (art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, § 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Poinformuj pracowników o zasadach przydzielania odzieży i obuwia roboczego

Zastosuj: o zasadach przydzielania odzieży i obuwia roboczego pracownik powinien być poinformowany:
1) w ramach wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - instruktażu ogólnego,
2) w trakcie kolejnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
(art. 2373 Kodeksu pracy, rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). Powinien także przechowywać programy szkoleń, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników.

Zapamiętaj: odzież roboczą i obuwie robocze przysługujące pracownikom, zgodnie ze szkolnymi tabelami, powinieneś im wydawać w celu używania w miejscu pracy (art. 2377 Kodeksu pracy). Nie ma przy tym znaczenia wymiar zatrudnienia na zajmowanym stanowisku pracy.

Przechowywanie odzieży i obuwia roboczego

Zastosuj: odzież i obuwie robocze powinny być przechowywane w szkole. Nie ma powodu, aby pracownik zabierał je do domu, chyba że:
1) pracuje na stanowisku, na którym dopuszczone zostało używanie odzieży własnej pracownika (za jego zgodą) (art. 2377 § 2 Kodeksu pracy),
2) w celu uprania odzieży, gdy za zgodą pracownika wypłacasz mu z tego tytułu ekwiwalent pieniężny.

Zapamiętaj: odzież, za której używanie pracownikowi wypłacany jest ekwiwalent, nie jest własnością szkoły. Ekwiwalent stanowi rekompensatę za częściową utratę wartości odzieży. Pracownik, który przed upływem okresu używalności rozwiąże stosunek pracy:
1) nie ma obowiązku przekazania szkole odzieży roboczej, za używanie której pobierał ekwiwalent,
2) nie ma prawa przekazania szkole używanej odzieży i żądania wypłacenia kwoty pieniężnej, stanowiącej różnicę miedzy ceną zakupu i wypłaconymi kwotami ekwiwalentu.

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia lub trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczba zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy (dyrektywa 89/686/EWG, rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenie MGPiPS z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej).

Przykładowe środki ochrony indywidualnej

Zastosuj: przykładowe środki ochrony indywidualnej, jakie możesz stosować w swojej szkole, to:
1) środki ochrony głowy - czapki, berety, chustki,
2) środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne,
3) środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, kalosze,
4) środki ochrony twarzy - okulary, gogle, tarcze.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej - adekwatne do rozpoznanych zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy - ustalasz w porozumieniu ze szkolną organizacją związkową (art. 1041 § 1 pkt 1, art. 1042 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli w danej szkole nie działa zakładowa organizacja związkowa, dyrektor szkoły dokonuje takich ustaleń w porozumieniu z delegacją pracowników wybranych w tym celu przez ogół pracowników (art. 1041 § 1 pkt 1, art. 1042 § 2, art. 23711a § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).

Sytuacje uzasadniające wydanie środków ochrony

Zapamiętaj: środki ochrony indywidualnej wydawane są w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy:
1) w sytuacjach, w których nie można uniknąć zagrożeń - np.
a) przy spawaniu: ochrona przed promieniowaniem, rozpryskiem produktów spalania,
b) na sali gimnastycznej, na śliskiej powierzchni na zewnątrz budynku szczególnie w okresie zimowym: ochrona przed upadkiem z powodu poślizgnięcia się,
2) gdy nie jest możliwe ich wystarczające ograniczenie przy zastosowaniu środków ochrony zbiorowej - np. narażenie na hałas.

Rodzaje prac wykonywanych w szkole, które wymagają środków ochrony

W szkole prace wymagające stosowania środków ochrony indywidualnej, to np.:
1) spawanie - środek ochrony przed szkodliwym promieniowaniem np. przyłbica (ochrona oczu, twarzy),
2) zajęcia praktyczno-techniczne, prace w laboratoriach - ochrona oczu przed zaprószeniem i odpryskami cieczy,
3) prace przy przycinaniu gałęzi drzew i krzewów - okulary, rękawice,
4) prace na wysokości - szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa w razie wykonywania prac na wysokości,
5) prace przy koszeniu trawy - rękawice, gogle, nagolenniki.

Pracownicy, których musisz wyposażyć w środki ochrony indywidualnej

Zastosuj: powinieneś wyposażyć w skuteczne i odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej:
1) każdego pracownika wykonującego pracę w strefie zagrożenia - np. strefa remontu w szkole, odśnieżania dachu,
2) wszystkie inne osoby przebywające za zgodą dyrektora szkoły w strefie zagrożenia
(art. 304 § 4 Kodeksu pracy).

Zapamiętaj: nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy, w szkolnej tabeli należności (art. 2379 § 1 Kodeksu pracy).

Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej

Zapamiętaj: środki ochrony indywidualnej powinny:
1) ograniczać zagrożenie do poziomu co najmniej NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia/natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia zdefiniowanych w ramach oceny ryzyka zawodowego). Powinny przy tym zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom. Jednocześnie nie mogą stanowić same z siebie zwiększonego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, przy założeniu prawidłowej obsługi, a także użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Aby to sprawdzić powinieneś porównać wyniki badań środowiskowych z informacją o wyrobie producenta;
2) być dobierane z uwzględnieniem wymagań ergonomii oraz stanu zdrowia pracownika. Doboru dokonujesz we współdziałaniu z tym kto będzie używał tych środków;
3) umożliwiać normalne wykonywanie wszystkich czynności w warunkach istniejących na danym stanowisku pracy np. okulary nie mogą być za małe, rękawice muszą spełniać wymogi ochronne w zakresie zdefiniowanego zagrożenia np. wysokiej temperatury, skaleczenia;
4) spełniać wymagania właściwe dla każdego z występujących zagrożeń, gdy są przeznaczone do ochrony użytkownika przed kilkoma jednocześnie występującymi zagrożeniami np. trzewiki ocieplone na spodach z gumy ryflowanej (ochrona przed zimnem, ochrona przed poślizgiem). W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony indywidualnej - środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych, np.: środki ochrony oczu i środki ochrony dróg oddechowych pracownika wykonującego prace spawalnicze w warunkach niemożności zainstalowania odciągu dymów spawalniczych;
5) być odpowiednio - po wykonaniu niezbędnych regulacji - dopasowane do rodzaju pracy i cech fizycznych użytkownika, np.: szelki bezpieczeństwa dla pracujących na wysokości
(art. 2379 § 3 Kodeksu pracy, § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r.).

Zastosuj: przed nabyciem środków ochrony indywidualnej powinieneś zaznajomić się z deklarowaną przez producenta skutecznością (żądaj deklaracji przy zakupie produktu) działania oraz ocenić, czy środki, które zamierza zastosować:
1) są odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodują same z siebie zwiększonego zagrożenia,
2) są adekwatne do warunków istniejących w danym miejscu pracy,
3) zostały dobrane z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz stanu zdrowia pracownika
(art. 2376 § 1 Kodeksu pracy).

Zapamiętaj: aby ocenić przydatność środka ochrony dla danego pracownika należy porównać stopień zagrożenia z oceny ryzyka zawodowego z informacją o wyrobie producenta albo zleć to zadanie fachowcowi. Niedopuszczalne jest wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają powyższych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (art. 2376 § 3 Kodeksu pracy).

Deklaracja zgodności WE

Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami uznaje się środki ochrony indywidualnej posiadające oznakowanie CE, które producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdził wystawiając deklarację zgodności WE (art. 2376 § 3 Kodeksu pracy). Znak WE potwierdza, że wyrób odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu MGPiPS z 21 grudnia 2005 r.

Zapamiętaj: deklaracja zgodności WE nie jest wymagana w przypadku środków ochrony indywidualnej zaliczanych do środków o prostej konstrukcji, czyli jeśli:
1) producent uznał, że użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności ich działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, np. kurtka ocieplona - do nabycia nie tylko w sklepach specjalistycznych,
2) skutki tych zagrożeń, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane
(§ 34 ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z 21 grudnia 2005 r.).

Kary dla pracowników szkoły za niewłaściwe używanie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

Pracownik jest zobowiązany używać zgodnie z przeznaczeniem odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (art. 211 pkt 4 Kodeksu pracy).

Zastosuj: konsekwencją naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników szkoły może być:
1) niedopuszczenie do pracy albo odsunięcie pracownika od pracy;
2) pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej oraz ukaranie pracownika odpowiednio:
a) karą upomnienia,
b) karą nagany,
c) karą pieniężną - nie wyższą jednak niż w wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika
(art. 108 Kodeksu pracy). O sposobie ukarania pracownika decydujesz samodzielnie.

Konsekwencje braku bądź niewłaściwego wyposażenia pracowników

Pracownik, którego nie wyposażyłeś w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze może żądać ich wydania zgodnie z zasadami ustalonymi dla jego stanowiska w tabeli norm przydziału.

Zapamiętaj: niedopełnienie obowiązku wyposażenia pracowników w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej:
1) stanowi naruszenie podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Możesz wówczas (po przeprowadzeniu kontroli przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy) zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 283 § 1 Kodeksu pracy);
2) może skutkować rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy (art. 55 § 11 Kodeksu pracy).

Odmowa dopuszczenia pracownika do pracy

Zapamiętaj: jeżeli przemawiają za tym względy bezpieczeństwa i higieny pracy nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych w tabelach norm przydziału do stosowania na danym stanowisku pracy (art. 2379 Kodeksu pracy). Niedopuszczenie pracownika do pracy może mieć miejsce również wtedy gdy pracownik wyraził zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i z tego tytułu jest mu wypłacany ekwiwalent (art. 2379 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
W związku z zaistniałym w szkole ciężkim wypadkiem przy pracy (uraz kręgosłupa spowodowany upadkiem z wysokości) inspektor pracy przeprowadził kontrolę. Inspektor uznał dyrektora szkoły za winnego niedopełnienia obowiązku wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
Za popełnione wykroczenia przeciwko prawom pracownika, dyrektor szkoły został ukarany mandatem kredytowanym w wysokości 1000 zł.
W wyniku podjętych czynności inspektor pracy ustalił w szczególności, że:
1) pracownik, który wykonywał pracę na wysokości nie został wyposażony w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
2) pomimo upływu czterech lat od ustanowienia regulaminu pracy nie został sporządzony załącznik do tegoż regulaminu: Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkoły,
3) środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze były zakupione i wydawane, w sposób nieskoordynowany - tylko tym pracownikom, którzy się o to upomnieli.

Dyrektor powinien wykazać więcej zainteresowania problematyką bhp i więcej wymagać od pracowników. Zaniedbał on obowiązki z zakresu bhp ponieważ nie egzekwował od służby bhp rozliczenia się z wykonania zadań szczegółowo wymienionych w rozporządzeniu o służbie bhp.

Używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego

Zapamiętaj: abyś mógł się zwolnić z obowiązku dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego na niektórych stanowiskach, powinieneś:

Krok 1: W porozumieniu ze szkolną organizacją związkową ustalić stanowiska, na których pracownicy będą mogli, za swoją zgodą, używać własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego a następnie zapisać te ustalenia w regulaminie pracy.

Krok 2: Uzyskać zgodę pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach pracy na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodna powinna być wyrażona na piśmie, ale pracownik może ją w każdej chwili zmienić

Krok 3: Ustalić i wypłacać pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

(art. 2377 § 2, art. 1042 § 1, art. 2377 § 4 Kodeksu pracy).

→ tabelę z przykładowym wyliczeniem ekwiwalentu znajdziesz w dziale: „Dokumenty".


Utrzymywanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Zapamiętaj: jesteś zobowiązany zapewnić odpowiednio czyszczenie, pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej (art. 2379 § 2 Kodeksu pracy). Powierzanie pracownikowi tych czynności, jeśli środki te są napromieniowane lub skażone, jest niedopuszczalne (art. 23710 § 2 Kodeksu pracy). Niezależnie od tego czy pracownik używa odzieży i obuwia roboczego dostarczonych przez szkołę czy własnych, dyrektor ma obowiązek zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie (art. 2379 § 2 Kodeksu pracy).

Jeżeli szkoła nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika:
1) za jego zgodą (dla celów dowodowych) wyrażoną na piśmie,
2) pod warunkiem wypłacania przez szkołę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika
(art. 2379 § 3 Kodeksu pracy).


Zapamiętaj: nie możesz wyrazić zgody na pranie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, które w czasie ich użytkowania mogły ulec lub uległy skażeniu środkami chemicznymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, np. w trakcie porządkowania posiadanych w laboratorium odczynników (art. 23710 § 1 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD
Pracownik szkoły zgodził się na pranie odzieży w domu. Pewnego dnia odzież ta uległa skażeniu. Pracownik nie poinformował o tym dyrektora i jak zwykle zabrał odzież do prania. W konsekwencji doznał uszczerbku na zdrowiu. Czy dyrektorowi grozi jakakolwiek odpowiedzialność?
Pracownik, użytkownik odzieży roboczej, odbył szkolenie, na którym poznał zasady jej użytkowania. Skoro w nietypowych dla pracownika okolicznościach odzież uległa skażeniu, a pracownik nie powiadomił dyrektora (osoby działającej w jego imieniu) o możliwości skażenia, to dyrektorowi nie można postawiać jakichkolwiek zarzutów.

Podstawa prawna:

  • art. 1041 § 1 pkt 1, art. 1042 §1 i § 2, art. 108, art. 211 pkt 4, art. 237 3 ,art. 2376 § 1 i § 3, art. 2377 , art. 2379 § 1, art. 23710 § 1 i § 2, art. 23711 § 1, art. 23711a § 1 pkt 4, art. 283 § 1, art. 304 § 4, art. 3044 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.),
  • rozporządzenie MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
  • § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
  • § 34 ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173),
  • Dyrektywa 89/686/EWG.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.