Znajdź w serwisie:
Hasło:
Zatrudnianie i zwalnianie

Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły podczas L4

Pytanie: Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim odwiedziła mnie w domu kadrowa ze starostwa i wręczyła mi odwołanie ze stanowiska dyrektora. Nie chciałem przyjąć pisma, ale kadrowa stanowczo powiedziała, że taki sposób załatwienia (odwołanie w trakcie zwolnienia lekarskiego i wręczenie mi go w domu) jest zgodne z prawem. Na egzemplarzu odwołania, na którym potwierdziłem przyjęcie pisma, złożyłem adnotację, że przyjąłem w trakcie zwolnienia lekarskiego i w domu. Czy taki sposób wręczenie odwołania i sama jego treść ma moc prawną?

Odpowiedź: Odwołanie, o którym mowa w pytaniu, jest skuteczne, gdyż ochrona przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy w trakcie nieobecności w pracy z powodu choroby nie ma zastosowania do odwołania dyrektora z powierzonej mu funkcji (art. 41 w zw. z art. 41 Kodeksu pracy).

Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły jest zmianą treści stosunku pracy...

Odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora (na podstawie uchwały zarządu powiatu) nie spowodowało definitywnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem (odwołany dyrektor nadal jest nauczycielem), było natomiast jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy - i to w dodatku niekorzystną - dla nauczyciela. Zmiana ta dotyczyła treści stosunku pracy nauczyciela, gdyż pozbawiła go funkcji i uprawnień organu zarządzającego szkołą oraz uszczupliła mu wynagrodzenie za pracę (chociażby poprzez pozbawienie go dodatku funkcyjnego).

...choć nie jest to tożsame z wypowiedzeniem zmieniającym!

Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły dokonane na podstawie art. 38 ustawy o systemie oświaty nie jest wprawdzie wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy lub płacy, ale jednocześnie jest czynnością bardzo zbliżoną do wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy). Z tej też przyczyny odwołanemu dyrektorowi przysługuje prawo wytoczenia przeciwko szkole powództwa przed sądem pracy i dochodzenia roszczeń związanych z wadliwym, niezgodnym z przepisami prawa odwołaniem (jednostronną zmianą warunków zatrudnienia). Odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły jest czynnością prawa pracy zmieniającą treść stosunku pracy (tak SN m.in. w wyroku z 10 stycznia 2003 r.).

Odwołanie z funkcji w czasie przebywania na L4 nie jest objęte ochroną z Kodeksu pracy

Do odwołanego dyrektora nie mogą jednak zostać zastosowane wprost przepisy Kodeksu pracy dotyczące trybu zmiany treści stosunku pracy, tym bardziej że funkcja dyrektora szkoły (z założenia kadencyjna) jest jednak funkcją kierowniczą w oświacie. W związku z tym organ prowadzący szkołę musi dysponować odpowiednimi instrumentami prawnymi pozwalającymi mu zapewnić prowadzonej przez siebie placówce oświatowej kierownictwo na jak najlepszym poziomie fachowości, dlatego musi dysponować uprawnieniem do niezwłocznego usunięcia z tej ważnej funkcji - dla dobra placówki - osoby niespełniającej odpowiednich warunków.
Z tego założenia należy zatem wnioskować, że do samego odwołania nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły nie ma zastosowania wynikający z art. 41 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy zakaz wypowiadania warunków zatrudnienia pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim.

W sądzie możesz podważyć zasadność odwołania, lecz nie jego tryb

Odwołanie dyrektora - na zasadach wskazanych w art. 38 ustawy o systemie oświaty - może zatem zostać dokonane nawet w czasie przebywania dyrektora na zwolnieniu lekarskim. Natomiast ocena, czy podstawy odwołania wskazane w uchwale organu prowadzącego szkołę (zarządu powiatu) mieściły się w katalogu objętym treścią art. 38 ustawy o systemie oświaty i czy były rzeczywiste, należy do sądu rozpoznającego sprawę z powództwa odwołanego dyrektora przeciwko szkole.

Podstawa prawna:

  • art. 41, art. 42 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 38 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 10 stycznia 2003 r. (I PK 74/02, OSNP 2004 Nr 13, poz. 221).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.