Znajdź w serwisie:
Hasło:
Zatrudnianie i zwalnianie

Obniżenie wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

Pytanie : Dnia 1 września 2010 r. nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania wraca z urlopu wychowawczego. Poprosił mnie o przejście na pół etatu. Jaka jest prawna możliwość zmiany umowy z nauczycielem?

Odpowiedź: W takim przypadku należy podjąć następujący kroki:
1) dopuścić do pracy powracającego z urlopu wychowawczego nauczyciela,
2) z dniem 1 września 2010 r. rozwiązać, za porozumieniem stron, istniejący stosunek pracy nawiązany poprzez mianowanie,
3) nawiązać z nauczycielem nowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w wymiarze1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć od dnia 2 września 2010 r.
(art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Po urlopie wychowawczym nauczyciel wraca do pracy na dotychczasowych warunkach

Termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela przypada na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego (31 sierpnia) (art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela). Po zakończeniu urlopu wychowawczego nauczyciel zobowiązany jest stawić się do pracy, a dyrektor szkoły, występujący w imieniu pracodawcy, ma obowiązek dopuścić takiego pracownika do pracy.

Zmiana warunków zatrudnienia jest dopuszczalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym dopuszczeniu do pracy nauczyciela wracającego z urlopu wychowawczego!

Do zatrudnienia przez mianowanie stosujemy odrębne zasady niż przy umowie o pracę

Karta Nauczyciela wyraźnie odróżnia nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę od nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole (zespole szkół) na podstawie umowy o pracę lub mianowania (art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela). Mianowanie w Karcie Nauczyciela oznacza nie tylko podstawę nawiązania stosunku pracy, ale również stopień awansu zawodowego. Mianowanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy zastrzeżone zostało dla nauczycieli legitymujących się najwyższymi stopniami awansu zawodowego. Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie jest wyrazem wzmożonej stabilizacji zatrudnienia.

Do mianowania musi być pełny etat!

W Karcie Nauczyciela zostały wymienione przesłanki, które nauczyciel musi spełnić, by móc zostać zatrudnionym przez mianowanie (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela). Jedną z tych przesłanek jest istnienie warunków do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Jeżeli warunek ten nie został spełniony, czyli nauczyciela nie można zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy, wówczas osoba posiadająca stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Nauczyciel może być zatrudniony na podstawie mianowania tylko i wyłącznie w pełnym wymiarze godzin zajęć. Inne rozwiązanie byłyby sprzeczne z wyrażoną w Karcie Nauczyciela zasadą trwałości nauczycielskiego stosunku pracy.

Wyjątek - ograniczenie wymiaru zatrudnienia

W tym miejscu należy pamiętać, iż Karta Nauczyciela przewiduje możliwość ograniczenia zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych, tj. częściowa likwidacja szkoły albo zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiana planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz w razie braku warunków do uzupełnienia pensum w innej szkole, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można ograniczyć zatrudnienie do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnie zmniejszyć wynagrodzenie (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela).
Prośba wyrażona przez nauczyciela o przejście na pół etatu nie uzasadnia zastosowania tej konstrukcji. Mało tego, ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania z takiego powodu byłoby niedopuszczalne.

Zmniejszenie etatu na wniosek nauczyciela tylko za zmianą podstawy prawnej nawiązanego stosunku pracy!

Przejście nauczyciela z całego na pół etatu, na prośbę nauczyciela, jest nie tylko zmianą treści stosunku pracy, ale przede wszystkim zmianą podstawy prawnej stosunku pracy nauczyciela z mianowania na umowę o pracę. W przypadku, o którym mowa w pytaniu, taka zmiana możliwa jest poprzez rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego poprzez mianowanie - za porozumieniem stron i następnie nawiązanie nowego stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć.

Za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę

Karta Nauczyciela dopuszcza możliwość rozwiązania stosunku pracy w każdym czasie, jeżeli strony dojdą do porozumienia co do terminu jego zakończenia. Dotyczy to także nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela). Pracodawca reprezentowany przez dyrektora szkoły oraz zainteresowany nauczyciel zgodnie muszą oświadczyć, iż rozwiązują stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania w uzgodnionym przez siebie dniu.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 i ust. 5, art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 67a ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.