Znajdź w serwisie:
Hasło:
Wynagrodzenia i dodatki

Nagrodę jubileuszową wypłaca się z każdej umowy zawartej z nauczycielem

Pytanie: Nauczyciel-katecheta jest zatrudniony na cały etat w szkole i 0,2 etatu w przedszkolu. Kto wypłaca nagrodę jubileuszową - jeden zakład czy oba?

Odpowiedź: Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w 2 placówkach oświatowych przysługuje nagroda jubileuszowa z każdego stosunku pracy. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku - w każdej placówce - oprócz wcześniejszych, zakończonych okresów zatrudnienia - bierze się pod uwagę zatrudnienie z tej placówki, a nie z drugiego, równoległego miejsca zatrudnienia.

Poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia wlicza się w każdym miejscu pracy

Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dokumentami poświadczającymi prawo do nagrody jubileuszowej są świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Oznacza to również, że w przypadku zatrudnienia nauczyciela w 2 szkołach (placówkach) jednocześnie nagroda jubileuszowa przysługuje oddzielnie z każdego stosunku pracy, bowiem przepisy nie przewidują wypłacania nagrody wyłącznie w podstawowym miejscu zatrudnienia.

Zatrudnienie trwające jednocześnie ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy

W przypadku równoczesnego pozostawania przez pracownika w więcej niż 1 stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się tylko 1 z tych okresów. Oznacza to, że nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie np. w 2 szkołach okres zatrudnienia w pierwszej szkole nie jest uwzględniany w podjętej pracy w drugiej szkole. Jest to, bowiem zatrudnienie trwające jednocześnie. Nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej w drugim miejscu zatrudnienia w sytuacji, gdy dodatkowe zatrudnienie wraz z poprzednio zakończonymi okresami zatrudnienia nauczyciela przekroczy odpowiednio: 20, 25, 30, 35 lub 40 lat pracy.

Nagroda jubileuszowa - w wysokości zależnej do otrzymywanego wynagrodzenia

Wysokość nagrody jubileuszowej ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, który z kolei jest obliczany na zasadach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wysokość wynagrodzenia urlopowego, a zatem i nagrody jubileuszowej, uzależniona jest, więc od wysokości wynagrodzenia, przysługującego nauczycielowi w szkole lub placówce, w której jest wypłacana.

Podstawa prawna:

  • art. 47 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418),
  • § 1, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737).

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.