Znajdź w serwisie:
Hasło:
Z sali sądowej

Na podstawie mianowanie zatrudnia się pełnym wymiarze i na czas nieokreślony

Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Jeżeli w szkole nie można zapewnić nauczycielowi takich warunków zatrudnia się go na podstawie umowy o pracę.

Stan faktyczny: Lilianna E. domagała się ustalenia, że łączył ją z Państwową Szkołą Muzyczną w G. stosunek pracy na podstawie mianowania. W 1980 r. nauczycielka uzyskała prawo wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty w zakresie specjalności gry na fortepianie. Po uzyskaniu tytułu magistra wychowania muzycznego o specjalności nauczycielskiej. nawiązała 1 września 1986 r. stosunek pracy z pozwaną szkołą na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela nauki gry na fortepianie w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Od 1987 r. nauczycielka szukała możliwości uzupełnienia swoich kwalifikacji do nauczania w szkolnictwie artystycznym, co wymagało zaliczenia przedmiotu „metodyka nauczania gry na fortepianie". Dnia 29 sierpnia 2000 r. uzyskała świadectwo ukończenia tego kurs. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2001/2002, w związku z powrotem z urlopu wychowawczego, nauczycielka zwróciła się do pracodawcy o zmniejszenie jej wymiaru czasu pracy z 18 do 10 godzin, na co uzyskała zgodę. Tym samym otrzymała status nauczyciela stażysty. Następnie zwróciła się do Ministra Kultury o nadanie jej stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który uzyskała 21 października 2001 r.

Przy ograniczonym wymiarze, najpierw powrót do pełnego, potem zmiana umowy o pracę w stosunek pracy z mianowania

Dyrektor szkoły poinformował nauczycielkę, że zmiana podstawy zatrudnienia z umowy o pracę na mianowanie będzie możliwa dopiero po jej powrocie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak dopiero przed rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 nauczycielka zwróciła się do szkoły o powrót do pierwotnych warunków umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć oraz o przyjęcie mianowania za podstawę zatrudnienia. Po zasięgnięciu opinii Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, dyrektor szkoły poinformował nauczycielkę, że jej stosunek pracy wobec zmniejszenia wymiaru czasu pracy nie przekształcił się w stosunek pracy na podstawie mianowania.

Rozstrzygnięcie Sądu: Sąd Najwyższy nie przyznał racji nauczycielce. Stwierdził, że ukończenie przez nią kursu pedagogicznego w sierpniu 2000 r., nie dawało jej automatycznie stopnia nauczyciela mianowanego, a stopień ten uzyskała dopiero 21 października 2001 r. wskutek zastosowania przepisów przejściowych nowelizacji Karty Nauczyciela. Powództwo mogłoby być uwzględnione tylko wówczas, gdyby na ten dzień nauczycielka spełniała warunki wymagane do zatrudnienia na podstawie mianowania, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 6 KN, a więc gdyby istniały warunki do zatrudnienia jej w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Zdaniem sądu, po stronie nauczycielki takie warunki nie zaistniały, bowiem przed 21 października 2001 r. sama doprowadziła do obniżenia jej wymiaru zajęć w szkole, zaś wniosek o przywrócenie pełnego wymiaru zajęć złożyła dopiero w czerwcu 2005 r. Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielka byłaby uprawniona do zatrudnienia na podstawie mianowania, gdyby była zatrudniona lub niezwłocznie powróciła do zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Wobec tego nauczycielka nie spełniła w dniu 21 października 2001 r. koniecznej przesłanki do uzyskania zatrudniania na podstawie mianowania, skoro mając stopień zawodowy nauczyciela mianowanego nie przejawiła woli i gotowości wykonywania zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Co z tego wynika dla Ciebie?: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego nie jest równoznaczne z uzyskaniem zatrudnienia na podstawie mianowania. W momencie zmiany statusu zawodowego trzeba spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków, o których mowa w art. 10 ust 5 Karty Nauczyciela. Nie można zmienić formy zatrudnienia nauczyciela, jeżeli w szkole nie ma warunków do zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. W razie ewentualnego sporu w sądzie, warto udokumentować brak możliwości spełnienia ww. warunku przedstawiając np. kopię arkusza organizacyjnego szkoły.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 15 listopada 2007 r. ,II PK 70/07.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.