Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Kierownik świetlicy

Świetlica tylko w szkole podstawowej i gimnazjum

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła podstawowa i gimnazjum organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, natomiast liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy zorganizowanej w szkole specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów jak dla oddziału szkoły specjalnej (§ 7 załącznik Nr 2 - szkoła podstawowa, § 9 załącznik Nr 3 - gimnazjum rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół). W praktyce funkcjonowanie świetlicy powiązane jest ze szkolną stołówką.

Wychowawcy świetlicy - wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne

W przypadku uruchomienia świetlicy szkoła musi zatrudnić do pracy nauczyciela lub nauczycieli (wychowawców świetlicy). Jeśli organ prowadzący wyrazi zgodę, to w szkole powstanie stanowisko kierownika świetlicy. Stanowisko to musi objąć osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna
(§ 24 rozporządzenia MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).

Czas pracy wychowawcy świetlicy - 24 lub 26 godzin 60-minutowych

Wychowawca świetlicy szkolnej w ramach pełnego etatu tygodniowo pracuje 26 godzin zegarowych, natomiast wychowawca świetlicy szkolnej w szkole specjalnej pracuje 24 godziny zegarowe w tygodniu - są to godziny 60-minutowe(art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela). Godziny funkcjonowania świetlicy szkolnej zatwierdza dyrektor szkoły kierując się potrzebami uczniów, a także organizacją zajęć lekcyjnych w szkole, natomiast kierownik świetlicy przygotowuje harmonogram pracy wychowawców.

PRZYKŁAD
Poprowadźmy przykładowe wyliczenie potrzeb kadrowych. W przypadku konieczności objęcia dzieci opieką świetlicy w szkole ogólnodostępnej między godziną 7 rano a 18 wieczorem przez 5 dni tygodnia (od poniedziałku do piątku):
1) przy jednej grupie świetlica będzie czynna maksymalnie 11 godzin dziennie, a 55 godzin w tygodniu,
2) przy dwóch grupach świetlica będzie czynna maksymalnie 22 godziny dziennie, a 110 godzin w tygodniu.
W przypadku zaistnienia kolejnych grup ilość godzin będzie proporcjonalnie wzrastać.
Potrzeby kadrowe:
1) przy jednej grupie należy w świetlicy zatrudnić 2 wychowawców pracujących w pełnym wymiarze zajęć oraz jednego w wymiarze 3 godzin (lub 3 godziny rozdzielić, jako ponadwymiarowe pomiędzy pełnoetatowców),
2) przy dwóch grupach należy w świetlicy zatrudnić 4 wychowawców pracujących w pełnym wymiarze zajęć oraz jednego w wymiarze 6 godzin (lub 6 godzin rozdzielić, jako ponadwymiarowe pomiędzy pełnoetatowców),
W przypadku zaistnienia kolejnych grup ilość zatrudnionych wychowawców będzie proporcjonalnie wzrastać.
Musimy tu pamiętać, że nauczyciel pełnoetatowiec jest zobowiązany realizować swoje godziny przez 5 dni w tygodniu. Zatem 26 godzin etatu należy rozłożyć na 5 dni, np. cztery razy dziennie po 5 godzin i w jednym dniu 6 godzin pracy (oczywiście rozkład godzin pracy wychowawcy może być w każdym dniu inny).

Powołanie wspólnego kierownika dla świetlicy i stołówki

Argumentem dla powołania stanowiska kierownika świetlicy może być funkcjonowanie stołówki szkolnej obok świetlicy. Stanowisko to tworzy się także wówczas, gdy wśród osób pełniących funkcje kierownicze w szkole podstawowej lub gimnazjum oprócz dyrektora występuje tylko jeden wicedyrektor.
W przypadku uruchomienia świetlicy i stołówki szkolnej oraz powołania wspólnego dla nich kierownika - funkcję tę powinna pełnić osoba, która spełnia wymagania stawiane kierownikowi świetlicy (§ 9 rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek). Przed powołaniem kierownika dyrektor powinien zasięgnąć opinii organu prowadzącego, rady szkoły (jeśli funkcjonuje w szkole) oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
UWAGA
W przypadku uruchomienia tylko stołówki szkolnej kierownikiem nie musi być osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne.

Kierownika świetlicy - odpowiedni stopień awansu i kwalifikacje zawodowe

Stanowisko kierownika świetlicy tworzone zgodnie ze statutami publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placówce lub zespole szkół lub placówek, w którym stanowisko kierownicze jest tworzone;
2) posiada, co najmniej 3-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 3-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej
przed powierzeniem stanowiska kierowniczego;
4) spełnia następujące wymagania:
a) posiada warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
b) nie był karany karą dyscyplinarną, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
e) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(§ 9 rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek).
Kierownik świetlicy musi mieć także (podobnie jak wychowawca świetlicy) przygotowanie pedagogiczne. Kierownik świetlicy z racji zajmowanego stanowiska oraz otrzymanych od dyrektora uprawnień musi także posiadać wiedzę z zakresu zarządzania. Musi więc umieć planować, organizować, podejmować właściwe i skuteczne decyzje, motywować i kontrolować siebie oraz swoich podwładnych.

Akt mianowania lub umowa na czas nieokreślony dla kierownika świetlicy

Z uwagi na to, że kierownikiem świetlicy może być nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, to należy zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (nauczyciel kontraktowy) lub na podstawie mianowania (nauczyciel mianowany lub dyplomowany). Dodatkowo nauczycielowi zostaje powierzone stanowisko kierownicze - kierownika świetlicy.

Zakres obowiązków ma kierownik świetlicy

Kierownik świetlicy jest odpowiedzialny za realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych świetlicy szkolnej. Odpowiada za pracę powierzonych mu wychowawców świetlicy. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres obowiązków kierownika:

1)Bezpośrednie podporządkowanie wicedyrektorowi szkoły i realizowanie poleceń dyrektora oraz wicedyrektora.
2) Kierowanie pracą wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną wychowawców świetlicy szkolnej.
3) Organizacja bezpiecznej pracy wychowawców świetlicy szkolnej.
4) Zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas ich pobytu na świetlicy szkolnej.
5) Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy - nadzoruje pracę wychowawców świetlicy, obserwuje prowadzone zajęcia,
6) Opracowanie ramowego planu pracy świetlicy - zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
7) Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy świetlicy za dany rok szkolny.
8) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania występującej w świetlicy.
9) Rozstrzyganie skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci, które są wychowankami świetlicy, a dotyczących organizacji pracy świetlicy i stosunków tam panujących.
10) Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.
11) Podejmowanie decyzji w sprawach godzin pracy świetlicy.
12) Kierowanie podziałem uczniów na grupy wychowawcze.
13) Odpowiedzialność za powierzone mienie szkolne.
14) Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w kontaktach z instytucjami oświaty i kultury, w sprawach dotyczących świetlicy.
15) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Czas pracy kierownika świetlicy

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42Karty Nauczyciela).
W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w Karcie Nauczyciela;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów z tym, że w ramach tych zajęć;
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Godzina karciana w świetlicy

Nauczyciel będący kierownikiem świetlicy szkolnej (lub wychowawcą) także realizuje dodatkową godzinę w tygodniu (a od 1 września 2010 r. dwie godziny). Jej rozliczenie następuje w okresie półrocznym. Jest ona przeznaczona na realizację innych zajęć niż zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w Karcie Nauczyciela (kierownik - wg ustaleń organu prowadzącego, wychowawca w świetlicy szkoły ogólnodostępnej - 26 godzin, wychowawca w świetlicy szkoły specjalnej - 24 godziny).
Inne zajęcia i czynności mają wynikać z zadań statutowych szkoły, w tym mogą to być zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów - zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Nie ma prawnych przeszkód, aby kierownik czy też wychowawca realizował wspomnianą godzinę w świetlicy. W przypadku realizacji opieki świetlicowej przepisy nie określają powyższych zajęć odmiennie od zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Jedynie przyporządkował je do grupy innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (czyli poza wymienionym pensum) realizowanych w ramach czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, który to czas nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
Zatem dodatkowa godzina (mimo, iż w przypadku opieki świetlicowej nie różni się od pozostałych zajęć realizowanych w ramach określonego pensum) nie może być traktowana, jako godzina ponadwymiarowa w sensie płacowym
(art. 42 ust. 1, ust. 2 pkt 2a, ust. 2b pkt 2, ust. 3, ust. 7a pkt 2 Karty Nauczyciela)

Zniżka pensum kierownika świetlicy

Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole, czyli także kierownikowi świetlicy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć.
Organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
Oto przykład rozkładu czasu pracy kierownika świetlicy (z wyjątkiem świetlicy w szkole specjalnej) liczącej:
1) 70 do 100 wychowanków -13-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,
2) 101 do 125 wychowanków - 11-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć,
3) powyżej 125 wychowanków -10-godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć.

Za kierowanie świetlicą - dodatek funkcyjny

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, czyli także kierownika świetlicy (§ 5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy).
Dodatek funkcyjny dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole (oprócz dyrektora) przyznaje dyrektor szkoły. Wysokość dodatku funkcyjnego określa w regulaminie organ prowadzący szkołę.
Z uwagi na działalność świetlicy wysokość dodatku funkcyjnego kierownika nie jest związana z ilością żywionych dzieci w stołówce, ale powinien on wynikać z ilości dzieci funkcjonujących w świetlicy.
Organy prowadzące tworząc tabele dodatków funkcyjnych bardzo często za punkt wyjścia przyjmują wysokość dodatku dla dyrektora po to, aby niższym stanowiskom kierowniczym były przypisane niższe niż dyrektorski dodatki funkcyjne.
Spotyka się następujące uregulowania (i oczywiście wiele innych):
1) np. - wysokość dodatku funkcyjnego dla kierownika świetlicy - do 40% dodatku funkcyjnego przyznanego dyrektorowi szkoły, lub
2) np. - wysokość dodatku funkcyjnego dla kierownika świetlicy - do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem magistra z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Poza dodatkiem funkcyjnym można przyznać dodatek motywacyjny

Także z uwagi na osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem oraz realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej kierownikowi świetlicy (jak każdemu nauczycielowi) może być przyznany dodatek motywacyjny (§ 6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Wysokość dodatku motywacyjnego określa w regulaminie organ prowadzący szkołę.
Warunkiem przyznania kierownikowi świetlicy dodatku motywacyjnego może być między innymi:
1) zarządzanie świetlicą w sposób efektywny i zgodny z prawem,
2) zastosowanie w świetlicy nowoczesnych metod wychowania, angażujących wychowanków w realizację procesu wychowawczego,
3) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi,
4) zaangażowanie we współpracę z innymi instytucjami pracującymi na rzecz uczniów.
Dodatek motywacyjny kierownikowi świetlicy przyznaje dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 1, ust. 2 pkt 2a, ust. 2b pkt 2, ust. 3, ust. 7a pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 37 ust. 1, art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),
  • § 7 załącznik Nr 2 - szkoła podstawowa, § 9 załącznik Nr 3 - gimnazjum do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz U. Nr 61 poz. 624, ze zm.),
  • § 24 rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400),
  • § 9 rozporządzenie MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436),
  • § 5, § 6 rozporządzenia MENiS z31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.