Znajdź w serwisie:
Hasło:
Urlopy i czas pracy

Godziny ponadwymiarowe tylko w placówce w której nauczyciel jest zatrudniony

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy (24/24) w internacie ośrodka. Od 1 stycznia 2009 r. zamierzamy przydzielić nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w ramach gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 7/26 w gimnazjum. Czy można te godziny przydzielić jako godziny ponadwymiarowe w gimnazjum? Jak ma wyglądać umowa na przydział tych godzin?

Odpowiedź: Godziny ponadwymiarowe można przydzielić nauczycielowi tylko w placówce, w której jest zatrudniony. Wątpliwość budzić może natomiast przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który w ramach pensum nie realizuje ramowych planów nauczania - jest wychowawcą w internacie.

Godziny ponadwymiarowe - tylko w placówce, w której nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu

Jeżeli nauczyciel ma umowę na zespół szkół (lub ośrodek), to jest możliwy przydział takich godzin ponadwymiarowych. W umowie w zespole szkół lub ośrodku należy określić typy szkół, w których nauczyciel będzie realizował zajęcia (np. w przypadku zespołu szkół szkoła podstawowa i gimnazjum: szkoła podstawowa i gimnazjum lub tylko szkoła podstawowa lub tylko gimnazjum). Godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone nauczycielowi wyłącznie w szkole lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W szkole wynikają one z ramowych planów nauczania, a w placówce - z konieczności zapewnienia pełnej opieki nad wychowankami. Wątpliwość może zatem budzić przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielowi, który w ramach pensum nie realizuje ramowych planów nauczania - jest wychowawcą w internacie.
Przydzielenie godzin ponadwymiarowych służy bowiem organizacyjnemu zapewnieniu realizacji zajęć dydaktycznych w szkole. Godziny ponadwymiarowe w szkołach mogą być realizowane tylko jako godziny zajęć służące realizacji ramowych planów nauczania.

Godziny ponadwymiarowe to godziny ponad pensum nauczyciela

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych realizowane przez nauczyciela powyżej obowiązkowego pensum. Zatem każda godzina realizowana ponad to pensum to godzina ponadwymiarowa. Przydział godzin odbywa się bez zawierania odrębnych umów z nauczycielem, ale gdy ich wymiar przekracza 1/4 pensum nauczyciela wymagana jest jego zgoda. Liczbę godzin ponadwymiarowych uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły oraz opracowywanym na jego podstawie tygodniowym rozkładzie zajęć.


Godziny ponadwymiarowe tylko zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela

Do realizacji godzin ponadwymiarowych nauczyciel musi posiadać kwalifikacje. Jeżeli takich nie posiada, należy zawrzeć odrębną umowę o pracę na czas określony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela.

Przydzielenie godzin ponadwymiarowych - aneks do umowy lub odrębna umowa o pracę

Jeżeli nauczyciel posiada umowę wyłącznie w jednej placówce, to realizacja godzin ponadwymiarowych w innej placówce wchodzącej w skład zespołu może odbyć się tylko przez aneks do umowy o pracę (poprzez uwzględnienie zmian dotyczących realizacji zadań w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład zespołu) lub zawarcie odrębnej umowy o pracę na czas określony na realizację tych godzin.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 2, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.