Znajdź w serwisie:
Hasło:
Wynagrodzenia i dodatki

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - rozliczanie za czas nieprowadzenia zajęć

Zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym nie było zajęć znajdziesz w regulaminie wynagradzania

Pytanie: Jestem nauczycielem i mam przydzielone 24 godziny dydaktyczne (18 godzin pensum + 6 godzin ponadwymiarowych). Plan zajęć został ustalony następująco: poniedziałek i wtorek - po 9 godzin, środa, czwartek i piątek - po 2 godziny. Przy ustaleniu godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym środa, czwartek i piątek był dniem wolnym od pracy (ustawowo), dyrektor zapisał mi 0 godz. ponadwymiarowych, ponieważ uznał, że godziny ponadwymiarowe nauczyciela w tygodniu to te ponad ustawowe 18 godz., a ja w danym tygodniu przepracowałem właśnie tylko te 18 godzin. Czy to była poprawna interpretacja ustawy, że godziny ponadwymiarowe nauczyciela to tylko te ponad 18 godzin ustawowych? Czy to nie powinno być przeliczone proporcjonalnie do przepracowanych dni w tygodniu (dni wolne to dni świąteczne - ustawowo wolne)?

Odpowiedź: Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela realizowane w tygodniach, w których występują dni wolne od pracy, powinien określać regulamin wynagradzania nauczycieli, obowiązujący w danej jednostce samorządu terytorialnego. Bez znajomości regulaminu nie sposób rozstrzygnąć, czy prawidłowo rozliczono godziny ponadwymiarowe nauczyciela w tygodniu, w którym występowały dni ustawowo wolne od pracy.

Warunki rozliczania godzin ponadwymiarowych określa regulamin wynagradzania

Przez godzinę ponadwymiarową należy rozumieć wyłącznie godziny dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze przydzielone nauczycielowi ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Godziny ponadwymiarowe nauczyciela to godziny powyżej obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (tzw. pensum).
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw określa organ prowadzący daną placówkę (jednostka samorządu terytorialnego) corocznie w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Zatem w celu ustalenia, w jaki sposób obliczane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni wolne od pracy, należy zapoznać się z regulacjami przyjętymi w danej jednostce samorządu terytorialnego.

W szkołach resortowych obowiązują przepisy rozporządzeń

Ogólnie obowiązujące przepisy oświatowe (właściwe rozporządzenia) regulują wyłącznie sposób obliczania wynagrodzenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez resorty. W tym wypadku przyjętą zasadą jest, iż dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których

  1. przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
  2. zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia

za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 6 pkt 2, ust. 7, art. 35 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 22, poz. 182).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.