Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Emerytura nauczycielska na nowych zasadach!

Emerytura na starych zasadach

Przypomnijmy: obecnie nauczyciele po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek korzystają z emerytury bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Nauczyciele mają prawo do skorzystania z uprawnień emerytalnych po 30-letnim okresie składkowym i nieskładkowym, w tym 20 latach wykonywania pracy w szczególnym charakterze, czyli pracy nauczycielskiej. Natomiast nauczyciele pracujący w szkolnictwie specjalnym - po 25-letnim okresie składkowym i nieskładkowym, w tym 20 latach pracy w szczególnym charakterze, czyli pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym.

Spełnienie warunków do końca grudnia 2008 r. - przejście na emeryturę także po tej dacie

Na emeryturę bez względu na wiek, mogą również przejść nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969r., jeżeli wymienione wyżej warunki dotyczące okresu składkowego i nieskładkowego, w tym okresu pracy w szczególnym charakterze, czyli pracy nauczycielskiej spełnili do 31 grudnia 2008 r. Ponadto emerytura przysługuje tym nauczycielom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dochody budżetu państwa.

Nie trzeba było rozwiązywać umowy do końca grudnia 2008 r.

Nauczyciel, który do 31 grudnia 2008 r. spełnił warunki dotyczące wymaganego stażu pracy, w tym pracy nauczycielskiej może uzyskać emeryturę bez względu na wiek po rozwiązaniu stosunku pracy z tym, że przepis ust. 2a art. 88 Karty Nauczyciela - wyraźnie stanowi, że warunek rozwiązania stosunku pracy nie musiał być spełniony do 31 grudnia 2008 r. Zatem rozwiązanie stosunku pracy jak również zgłoszenie wniosku o emeryturę, a tym samym wniosku o przekazanie na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym - może nastąpić również w 2009 r. i w latach następnych.
Dzień 31 grudnia 2008 r. - dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. - był ostatecznym terminem na spełnienie warunku wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym okresu pracy nauczycielskiej, uprawniającego nauczyciela do uzyskania emerytury bez względu na wiek.
Emerytura nauczycielska z art. 88 Karty Nauczyciela, będzie obliczona według dotychczasowych, czyli tzw. starych zasad, o ile wniosek o jej przyznanie zostanie zgłoszony przed ukończeniem przez kobietę 60 lat, a przez mężczyznę 65 lat. Zgłoszenie wniosku o emeryturę po osiągnięciu tego wieku oznacza, że emerytura w części będzie obliczona wg starych zasad, a w części wg nowych zasad lub też w całości wg nowych zasad.

Emerytura po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego

Nauczyciel może także przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - na podstawie przepisu art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tym przepisem - nauczyciel urodzony po 31 grudnia 1948 r., który na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet, co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat, w tym, co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - uzyska prawo do wcześniejszej emerytury po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego wynoszącego 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku osób, będących pracownikami. Uzyskanie prawa do tej emerytury nie jest uzależnione od wykonywania ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o to świadczenie pracy w charakterze nauczyciela.
Wysokość emerytury przyznanej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej będzie obliczana z uwzględnieniem tzw. zasad mieszanych, czyli część emerytury będzie obliczona wg starych zasad, a część wg nowych zasad. Proporcje te są różne i zależą od roku, w którym zostanie osiągnięty obniżony wiek emerytalny.

Z miesięcznika „Karta Nauczyciela w praktyce" który możesz otrzymać bezpłatnie, dowiesz się także:

  • Jaka będzie wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  • Jakie inne świadczenie będzie wypłacane nauczycielom razem ze świadczeniem kompensacyjnym?
  • Do kiedy będzie wypłacane świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?
  • Na jakich zasadach nauczyciele będą mogli przechodzić na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?
  • W jakiej sytuacji nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zostanie zawieszone?
  • Jakiej pracy nie będzie mógł podjąć nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym?

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.