Znajdź w serwisie:
Hasło:
Temat numeru

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela

Ekwiwalent tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się jedynie wówczas, gdy nauczyciel urlopu nie wykorzystał z powodu:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
2) powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego (w związku z zawieszeniem obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej z dniem 1 stycznia 2010 r., spośród tych sytuacji skutkujących obowiązkiem wypłacania ekwiwalentu pozostaje już tylko niewykorzystanie urlopu z powodu odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego)
(art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nie ma prawnej możliwości, aby nauczyciel, który pozostaje w zatrudnieniu, a nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego zawarł z dyrektorem porozumienie, na mocy którego dyrektor wypłaciłby ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, zamiast udzielania urlopu uzupełniającego. Zgoda lub wniosek nauczyciela w tym zakresie nie ma żadnego znaczenia prawnego, gdyż prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem niezbywalnym, którego pracownik nie może się zrzec (art. 152 § 1 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD: Nauczycielka zatrudniona w szkole na czas nieokreślony w okresie ferii letnich w 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim, który skończy się w 15 listopada 2010 r. Nauczycielka wystąpiła do dyrektora z wnioskiem o wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za okres wakacji (6 tygodni), gdyż nie chce zakłócać organizacji pracy szkoły, a zamiast urlopu w naturze woli otrzymać ekwiwalent pieniężny. Dyrektor nie ma prawa przychylić się do wniosku nauczycielki i zobowiązany jest udzielić jej urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 tygodni.

Ekwiwalent przy umowie na okres krótszy niż 10 miesięcy

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej na okres krótszy niż 10 miesięcy (okres prowadzenia zajęć dydaktycznych) ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla tego nauczyciela ma przede wszystkim znaczenie przy wypłacaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, urlop wypoczynkowy. Nauczyciel, poza okresem ferii zimowych, nie może bowiem wykorzystać w całości urlopu wypoczynkowego. Bywa i tak, że okres zatrudnienia nie będzie obejmował w ogóle ferii zimowych.

Ekwiwalent przy umowie na czas trwania zajęć dydaktycznych

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony w szkole przez okres 10 miesięcy (czas trwania zajęć dydaktycznych), przyjmuje się, że przysługuje mu urlop w wymiarze 56 dni. Miesiąc pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole przez okres krótszy niż okres 10 miesięcy (niepełny miesiąc kalendarzowy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca - art. 1552a § 2 Kodeksu pracy) odpowiada 1/10 wymiaru urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez okres co najmniej 10 miesięcy.

PRZYKŁAD 1: Nauczyciel odszedł na emeryturę 31 grudnia 2009 r. Od stycznia 2010 r. zatrudniony został na umowę na czas określony do 25 czerwca 2010 r. Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Nauczycielowi przysługuje urlop proporcjo¬nalny w wymiarze 34 dni [5,6 dni (56 dni/10 miesięcy) × 6 miesięcy = 33,6, co zaokrąglamy do pełnego wymia¬ru 34 dni]. Ponieważ wykorzystał z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 20 dni (34 - 14) niewykorzystanego urlopu.

PRZYKŁAD 2: Jak ustalić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela:
A) zatrudnionego od 17 października 2009 r. do 20 kwietnia 2010 r.
Nauczycielowi przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 40 dni [5,6 dni (56 dni/10 miesięcy) × 7 miesięcy = 39,2, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 40 dni]. Ponieważ wykorzysta z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 26 dni (40 - 14) niewykorzystanego urlopu.

B) zatrudnionego od 14 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Nauczycielowi przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 40 dni [5,6 dni (56 dni/ 10 miesięcy) × 7 miesięcy = 39,2, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 40 dni]. Ponieważ wykorzysta z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych i 5 dni w czerwcu w czasie ferii letnich, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 21 dni (40 - 14 - 5) niewykorzystanego urlopu.

PRZYKŁAD 3: Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego od 1 marca do 25 czerwca 2010 r.?
Nauczycielowi, o którym mowa, przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 23 dni [5,6 dni (56 dni/10 miesięcy) × 4 miesiące = 22,4, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 23 dni]. Ponieważ nauczyciel w praktyce nie wykorzysta tego urlopu, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ww. liczbę dni.

PRZYKŁAD 4: Jak obliczyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego, za który należy wypłacić ekwiwalent pieniężny, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej w trakcie roku szkolnego na zastępstwo na krótki okres:
A) od 30 maja do 25 czerwca 2010 r.
Nauczycielowi, o którym mowa, przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 12 dni [5,6 dni (56 dni/10 miesięcy) × 2 miesiące = 11,2, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 12 dni]. Ponieważ nauczyciel nie wykorzystał tego urlopu, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ww. liczbę dni.

B) od 12 czerwca do 25 czerwca 2010 r.

Nauczycielowi, o którym mowa, przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 6 dni [5,6 dni (56 dni/10 miesięcy) × 1 miesiąc = 5,6, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 6 dni]. Ponieważ nauczyciel nie wy-korzystał tego urlopu, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ww. liczbę dni.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a kolejna umowa o pracę

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W praktyce zdarza się jednak często, że z danym nauczycielem bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy nawiązywana jest kolejna umowa pracę. Karta Nauczyciela nie zawiera przepisów umożliwiających wykorzystanie urlopu nabytego w ramach starego, zakończonego już stosunku pracy, w okresie trwania nowej umowy o pracę. Odwołując się jednak do ogólnych przepisów prawa pracy, można stwierdzić, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku gdy wspólnie z nauczycielem postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę w tej samej szkole (art. 171 § 3 Kodeksu pracy).

Późniejsze wykorzystanie urlopu tylko w placówce nieferyjnej

O odstąpieniu od zasady wypłacania ekwiwalentu na rzecz późniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego można mówić tylko w szkole nieferyjnej, w której terminy urlopów się planuje. W szkołach feryjnych nie-obecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego destablizuje pracę szkoły. Dlatego też dyrektor szkoły feryjnej nie powinien zgadzać się na wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnej umowy o pracę. Właściwe będzie wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, urlop wypoczynkowy.

PRZYKŁAD: Nauczycielka zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2010 r.
od 12 grudnia 2009 r. do 29 marca 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 30 marca do 2 sierp¬nia 2010 r. na urlopie macierzyńskim. Urlop wypoczynkowy wykorzysta po urlopie macierzyńskim, tj. od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r. (29 dni).Umowa o pracę zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który została zawarta. Czy w takiej sytuacji za pozostałą część urlopu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny, czy udzielić tego urlopu w naturze w okresie trwania nowej umowy o pracę? Z nauczycielką zostanie podpisana nowa umowa o pracę na czas określony od 1 września do 27 września 2010 r.

Ponieważ nauczycielka jest zatrudniona w szkole feryjnej, właściwe będzie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, urlop wypoczynkowy. Nauczycielka była zatrudniona przez cały rok szkolny, a zatem przysługiwało jej 56 dni urlopu wypoczynkowego. Wykorzystała 28 dni urlopu (3-31 sierpnia). A zatem ekwiwalent należy jej wypłacić za 28 dni urlopu wypoczynkowego (56 dni - 28 dni = 28 dni).

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego po raz pierwszy w szkole

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (art. 65 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że nauczyciel rozpoczynający swoją pracę w szkole nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego dopiero w dniu poprzedzającym ferie szkolne. Jeżeli jego umowa o pracę zawarta jest na okres krótszy, nie nabędzie prawa do urlopu wypoczynkowego, a więc i do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Należy jednak zaznaczyć, że chodzi tu tylko o przypadek nauczyciela, który podejmuje pracę w szkole po raz pierwszy. Jeżeli jest to nauczyciel, który posiada już jakiś staż pracy i który korzystał już z urlopów wypoczynkowych, nabywa on prawo do urlopu na zasadach ogólnych.

PRZYKŁAD: Nauczyciel stażysta zostaje zatrudniony po raz pierwszy w szkole na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela na okres od 1 września do 30 października 2010 r. Mimo, że nauczyciel ten przepracował 2 miesiące, nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego, a więc nie przysługuje mu również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent przy umowach na zastępstwo

Nauczyciel może być w szkole zatrudniony na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że zawarcie umowy o pracę z nauczycielem na czas określony związane jest z koniecznością zapewnienia nauczania w szkole. W okresie wakacji nie istnieje przyczyna, z powodu której nauczyciel został zatrudniony w szkole (nie ma w czym zastępować innego nauczyciela). Zasadniczo więc nauczyciel zatrudniany na czas określony powinien być zatrudniony do końca trwania zajęć lekcyjnych, a więc do wakacji.

Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy nauczyciel był zatrudniony na czas określony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym, gdyż w takiej sytuacji nauczyciel placówki feryjnej nabywa urlop w pełnym wymiarze (tj. w okresie ferii zimowych i letnich). W związku z powyższym dyrektor zatrudniając nauczyciela od 1 września na cały okres trwania zajęć obowiązany jest zatrudnić go do 31 sierpnia.

Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole feryjnej ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 ust. 5 zd. drugie Karty Nauczyciela). Oznacza to, że zatrudniając nauczyciela na czas określony w trakcie roku szkolnego należy ustalić termin końcowy umowy na dzień zakończenia zajęć, a więc przed wakacjami. Wynika to z powodu, dla którego nauczyciel został zatrudniony (organizacja nauczania, zastępstwo), a jednocześnie nauczyciel nie nabywa prawa do urlopu w pełnym wymiarze, a więc nie ma obowiązku zatrudniania go przez okres wakacji w celu wykorzystania należnego urlopu.

PRZYKŁAD 1: Nauczyciel został zatrudniony w zastępstwie za nauczyciela w okresie jego nieobecności trwającej od 20 marca do 15 lipca 2010 r. Umowa ta powinna ulec rozwiązaniu z dniem 25 czerwca 2010 r., tj. z dniem zakończenia zajęć szkolnych (tak należało ustalić datę końcową umowy, albo zastosować okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo, który wynosi 3 dni robocze).

PRZYKŁAD 2: Nauczyciel został zatrudniony w zastępstwie nauczyciela, który jest na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. W tej sytuacji, ponieważ nauczyciel jest zatrudniony przez cały okres trwania zajęć, nauczyciel zatrudniony na zastępstwo powinien mieć umowę zawartą do 31 sierpnia 2010 r.

PRZYKŁAD 3: Nauczyciel został zatrudniony od 15 września 2009 r. na czas określony do 25 czerwca 2010 r. W takiej sytuacji nauczyciel nabył prawo do 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, gdyż był zatrudniony przez 10 miesięcy roku szkolnego (niepełne miesiące zaokrąglamy w górę). W związku z powyższym w dniu rozwiązania umowy (25 czerwca 2010 r.) należy nauczycielowi wypłacić ekwiwalent za 42 dni (56 dni - 14 dni ferii zimowych).

Wydłużanie umowy o okres urlopu wypoczynkowego

W praktyce zdarza się, że nauczyciele zatrudniani na czas określony w trakcie roku szkolnego w placówce feryjnej są zatrudniani przez pewien okres wakacji - w celu wykorzystania należnego urlopu i uniknięcia konieczności wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Ustala się w takiej sytuacji wymiar urlopu nauczyciela proporcjonalnie do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć, a następnie o tyle dni wydłuża się obowiązywanie umowy w okresie wakacji. Karta Nauczyciela nie zabrania takiego rozwiązania problemu urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli zatrudnienie nauczyciela w związku z udzielonym urlopem wydłuży się np. do lipca, wyjdzie na to, że nauczyciel był zatrudniony o cały miesiąc dłużej, co może mieć wpływ na wymiar urlopu. Niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrągla się bowiem do góry przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego (art. 1552a § 2 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD: Nauczyciel zatrudniony od 28 kwietnia do 25 czerwca 2010 r. powinien mieć obliczony urlop za 3 miesiące, co dałoby 17 dni urlopu (5,6 dnia x 3 miesięcy). Gdyby o tyle wydłużyć umowę, to skończyłaby się 12 lipca (25 czerwiec + 17 dni) i wówczas lipiec należałoby wliczać do obliczenia proporcjonalności urlopu i dałoby to nie 3 a 4 miesiące zatrudnienia, czyli 23 dni.

Zastosuj! W związku z powyższym, wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie jako terminu końcowego umowy na czas określony zawartej z nauczycielem placówki feryjnej w trakcie roku szkolnego, na dzień zakończenia zajęć lekcyjnych i wypłata ekwiwalentu za urlop.

Ekwiwalent przy zatrudnieniu przez część miesiąca

Jeżeli nauczyciel został zatrudniony w szkole w ramach umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela i przepracował jedynie część miesiąca, to w zakresie urlopu wypoczynkowego, należy ten niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrąglić w górę, czyli traktować, jakby nauczyciel był zatrudniony jeden miesiąc (art. 1552a § 2 Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela). W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

PRZYKŁAD: Nauczyciel przepracował w szkole w miesiącu wrześniu 3 dni na umowę o pracę na zastępstwo. Za ile dni urlopu wypoczynkowego powinien zgodnie z prawem otrzymać ekwiwalent? Nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za 6 dni niewykorzystanego urlopu, gdyż niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrągla się w górę, a ekwiwalent za miesiąc urlopu w placówce feryjnej wynosi 5,6 dnia, co w zaokrągleniu daje 6 dni.
Ekwiwalent przy ponownym zatrudnieniu nauczyciela
W praktyce zdarzają się również sytuacje, w których nauczyciel w danym roku jest kilkakrotnie zatrudniany w szkołach na czas określony. W takich sytuacjach wymiar urlopu wypoczynkowego (a więc i ekwiwalentu) ustalany jest odrębnie dla każdego stosunku pracy.


PRZYKŁAD 1:
Nauczyciel został zatrudniony na czas określony, tj. od 2 stycznia do 25 czerwca 2010 r. Po zakończeniu umowy wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Wymiar obliczono w sposób następujący: 56 : 10 x 6 = 33,6 po zaokrągleniu 34 dni - 14 dni (ferie zimowe) = 20 dni. Od 1 września 2010 r. dyrektor zamierza zawrzeć z tym nauczycielem umowę na czas określony do 31 grudnia 2010 r. Czy po zakończeniu tej umowy będzie musiał wypłacić ekwiwalent za urlop? Jeżeli tak to za ile dni ?
W tym roku kalendarzowym w poprzednim stosunku pracy urlop został obliczany również proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Nauczyciel jednak nie wykorzystał pełnego wymiaru urlopu, gdyż nie był zatrudniony w okresie ferii letnich. W związku z powyższym uznać należy, że za okres zatrudnienia od 1 września do 31 grudnia 2010 r. nauczyciel nabędzie prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. Jako że tego urlopu nie będzie mógł wykorzystać w naturze, należy mu się zatem ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Jeżeli nauczyciel będzie zatrudniony na okres 4 miesięcy, to wymiar urlopu ustalimy mnożąc 5,6 dnia x 4 miesiące, co daje 22,4 dnia. Biorąc pod uwagę zasadę, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę (art. 1553 § 1 Kodeksu pracy), należny nauczycielowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop będzie przysługiwał za 23 dni.


PRZYKŁAD 2: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony rozwiąże stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2010 r. w związku z przejściem na emeryturę. Dyrektor planuje zatrudnić tego nauczyciela od 10 października do 20 grudnia 2010 r. w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. Czy z tytułu umowy na zastępstwo przysługiwać mu będzie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Nie. W roku 2010 r. nauczyciel wykorzysta cały przysługujący w tym roku urlop wypoczynkowy (w okresie ferii zimowych i letnich). Ponowne zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo nie będzie skutkowało nabyciem prawa do urlopu wypoczynkowego za ten rok, gdyż prawo do drugiego i dalszych urlopów nauczyciel nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 Karty Nauczyciela).


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony

Ustanie w trakcie roku kalendarzowego stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony w szkole feryjnej powoduje, że wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabywa prawo z początkiem roku kalendarzowego, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do liczby przepracowanych, w danym roku kalendarzowym, miesięcy przez nauczyciela (uchwała SN z maja 2006 r.). Jeżeli nauczyciel nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w okresie ferii, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Zastosuj! Ekwiwalent przysługuje nie więcej niż za 8 tygodni, tak więc w celu ustalenia liczby dni niewykorzystanego urlopu przyjmuje się, że nauczyciel ma prawo do 56 dni urlopu w roku kalendarzowym.

Uwaga! Pamiętaj, że w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony nie ma zastosowania zasada ustalania wymiaru urlopu w stosunku do liczby miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Reguła ta ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnianych na czas określony okres krótszy niż 10 miesięcy.

PRZYKŁAD1: Czy nauczycielowi, który odszedł rentę z dniem 30 kwietnia 2010 r., liczy się ekwiwalent za urlop od września 2009 r. do kwietnia 2010 r., czyli za 8 miesięcy, czy od stycznia 2010 r., a zatem za 4 miesiące?

Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na rentę, to można domniemywać, że chodzi o nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony.
Nauczyciel przechodzi na rentę z dniem 30 kwietnia 2010 r. Oznacza to, że w 2010 r. przepracuje tylko 4 miesiące. Wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego wynosi 19 dni (56 dni urlopu/12 miesięcy = 4,6 dnia; 4,6 × 4 miesiące = 18,4 dnia, co zaokrąglamy do pełnego wymiaru 19 dni). Ponieważ wykorzystał z przysługującego urlopu wypoczynkowego 14 dni w czasie ferii zimowych, należy mu wypłacić ekwiwalent pieniężny za 5 dni (19 - 14) niewykorzystanego urlopu.

PRZYKŁAD 2: Nauczyciel kontraktowy, a zatem zatrudniony na zasadzie umowy o pracę na czas nieokreślony od czterech lat, zwalnia się z pracy z końcem stycznia br. Od 18 stycznia rozpoczynają się ferie - dwa tygodnie. Za ile dni należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop. Czy do naliczania tegoż ekwiwalentu w przypadku nauczyciela bierze się pod uwagę rok szkolny, zatem miesiące od września do stycznia włącznie, czy rok kalendarzowy, czyli tylko styczeń?

Jeżeli nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy z końcem stycznia, to ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy mu się za jeden miesiąc. Wymiar urlopu wypoczynkowego w placówce feryjnej za jeden miesiąc to 5,6 dnia. Biorąc pod uwagę, że od 18 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe, uznać należy, że nauczyciel w okresie od 18 do 31 stycznia wykorzysta 13 dni urlopu, a więc więcej niż mu się należy. W tej sytuacji nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie należy się w ogóle w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 7, art. 64 ust. 2, art. 65, art. 66 ust. 2, art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 152 § 1, art. 1552a § 2, art. 1553 § 1, art. 171 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Orzecznictwo :

  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r., III PZP 3/06).


Rozliczanie urlopu nauczyciela
Ekwiwalent za urlop, świadczenie urlopowe
Urlop uzupełniający - sprawdź, jak go udzielać!
Karta Nauczyciela/uprawnienia urlopowe

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.