Znajdź w serwisie:
Hasło:
Świadczenia socjalne

Dwie odprawy dla nauczyciela - z powodu zmian organizacyjnych i przejścia na emeryturę

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela, który posiada uprawnienia do wcześniejszej emerytury - ma prawo do 2 odpraw: 3-miesięcznej z art. 87 ust. 2 Karty Nauczyciela i 6-miesięcznej z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

Odpowiedź: Tak. Nauczycielowi, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, przysługują 2 odprawy: emerytalna oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Nauczyciel ma prawo do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z art. 20 Karty Nauczyciela

Nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu:

  1. całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły (placówki),
  2. zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  3. zmian planu nauczania przysługuje odprawa uzależniona od podstawy zatrudnienia nauczyciela.

Wysokość odprawy dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania wynosi równowartość 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Każdemu nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna

Nauczyciel przechodzący na wcześniejszą emeryturę na mocy przepisów Karty Nauczyciela ma prawo do odprawy emerytalnej w wysokości uzależnionej od okresu pracy w szkole. W przypadku nauczyciela, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, odprawę wypłaca się w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Prawo do odprawy emerytalnej i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy - niezależne od siebie

Nauczyciel może przejść na wcześniejsza emeryturę również po rozwiązaniu stosunku pracy z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. W takiej sytuacji nauczyciel otrzyma 2 odprawy - emerytalną oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Prawo nauczyciela do odprawy emerytalnej jest niezależne od prawa do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. W razie zaistnienia obu tych przyczyn jednocześnie nauczycielowi przysługują 2 odprawy.

SN: Nauczycielowi przysługuje prawo do 2 odpraw

Nabycie przez nauczyciela mianowanego prawa do odprawy emerytalnej nie wyłącza uzyskania przez niego odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły (art. 87 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2001 r.).


Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 1, ust. 2, art. 87 ust. 1, ust. 2, art. 88 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 4 lipca 2001 r., I PKN 565/00, OSNP 2003/10/251.

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.