Znajdź w serwisie:
Hasło:
Pracownicy niepedagogiczni

Dokumentowanie stażu pracy dla ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę pracownika obsługi

Pytanie: Czy w przypadku braku kompletu świadectw pracy ze wszystkich okresów zatrudnienia mogę obliczyć wysługę lat nauczyciela na podstawie decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego? W przedłożonej decyzji stwierdzono, że na dzień 30 stycznia 2008 r. okresy składkowe łącznie wynoszą 19 lat, 3 miesiące i 25 dni. Zatrudniłem tę osobę na stanowisku obsługowym w gimnazjum 7 listopada 2008 r. Czy w chwili obecnej mogę wypłacać dodatek za wysługę w wysokości 20%?

Odpowiedź: Nie. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudniania oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dokument złożony przez pracownika musi potwierdzać staż pracy wymagany do otrzymania dodatku

Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakończony okres zatrudnienia pracowniczego jest świadectwo pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Przepisy nie nakazują wprawdzie ustalania prawa i wysokości dodatku za wieloletnią pracę wyłącznie na podstawie świadectw pracy, jednakże jeżeli pracownik chce potwierdzić swoje prawo do takiego dodatku lub jego określonej wysokości, powinien przedstawić taki dokument, z którego wynika, że w danym okresie był zatrudniony jako pracownik.

Staż wymagany do wysługi lat to nie to samo co staż emerytalny!

Staż pracowniczy wliczany do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej to nie jest to samo co staż emerytalny uwzględniany do emerytury. Do stażu pracowniczego wlicza się zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego oraz inne okresy zaliczane do tego stażu na podstawie odrębnych przepisów. Pracownik zobowiązany jest udokumentować swoje prawo do dodatku za wieloletnią pracę i jego wysokości. Z dokumentów tych powinno jednak wynikać, że dany okres był okresem zakończonego zatrudnienia pracowniczego lub innym okresem zaliczanym na podstawie odrębnych przepisów. Dokumenty emerytalne (decyzja o przyznaniu emerytury, decyzja o naliczeniu kapitału początkowego) nie są wystarczające do naliczenia dodatku za wieloletnią pracę.

Okresy składkowe i nieskładkowe nie stwierdzają okresów, od których zależy nabycie uprawnienia do dodatku stażowego

Decyzja ZUS w sprawie ustalenia kapitału początkowego zawiera jedynie informacje o okresach składkowych i nieskładkowych w rozumieniu przepisów emerytalnych (art. 174 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Nie wszystkie okresy składkowe są okresami wliczanymi do stażu pracowniczego, od którego zależy wysokość dodatku za wieloletnią pracę (np. okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Z kolei są takie okresy nieskładkowe, które wlicza się do pracowniczego stażu pracy (np. urlop wychowawczy).
Zaliczenie więc wszystkich okresów składkowych do okresu, od którego zależy wysokość dodatku za wieloletnią pracę, może spowodować zaliczenie takich okresów, które nie powinny być zaliczane, a tym samym spowoduje zawyżenie należnego dodatku. Z kolei niezaliczenie pewnych okresów nieskładkowych może skutkować zaniżeniem dodatku za wieloletnią pracę, gdyż może się okazać, że dany okres nieskładkowy jest zaliczany do stażu pracowniczego na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli pracownik nie dysponuje świadectwami pracy potwierdzającymi zakończone okresy zatrudnienia, powinien wykazać swoje prawo do dodatku za wieloletnią pracę w określonej wysokości w inny sposób, np. poprzez zaświadczenie ZUS potwierdzające, w jakim okresie podlegał ubezpieczeniu pracowniczemu.

Podstawa prawna:

  • art. 38 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
  • art. 6, art. 7, art. 174 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.