Znajdź w serwisie:
Hasło:
Aktualności

Do 31 sierpnia wypłać nauczycielom świadczenie urlopowe!

Świadczenie urlopowe z KN tylko nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych

Świadczenie urlopowe jest to świadczenie pieniężne, które szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego wypłacają raz w roku nauczycielom. Świadczenie to przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, osobistej i życiowej nauczyciela zatrudnionego u pracodawcy, który je wypłaca.

W szkołach prywatnych - świadczenie urlopowe może wynikać z regulaminu ZFŚS

Świadczenie urlopowe w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nie jest obowiązkowe i wypłaca się je na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy Karta Nauczyciela w tym względzie nie mają zastosowania do nauczycieli ww. szkół i placówek.

Punkt wyjścia do obliczenia świadczenia urlopowego 2010

Podstawę do obliczenia wysokości świadczenia urlopowego (w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS) stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Kwoty te podaje Prezes GUS w obwieszczeniu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2009 r. wyniosło 2.716,71 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2009 r. - 2.794,25 zł. A zatem jako podstawę do obliczania odpisów należy przyjąć większą z tych kwot, czyli 2.794,25 zł.
W 2010 r. wartość odpisu dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach wyniesie 37,5% od kwoty 2.794,25 zł, czyli 1.047,84 zł. Jest to także wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny (tj. od 1 września do 31 sierpnia danego roku).

Świadczenie urlopowe nie dla każdego w tej samej wysokości

Świadczenie urlopowe wypłaca się do 31 sierpnia wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym oraz czynnie świadczącym pracę. Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od skorzystania (lub nie) przez nauczyciela z urlopu wypoczynkowego oraz od wymiaru jego zatrudnienia. Świadczenie urlopowe ustala się w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do:
1) wymiaru czasu pracy,
2) okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole.
Nauczyciele uprawnieni do świadczenia urlopowego
Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca:
1) nauczycielowi emerytowi (renciście), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę;
2) nauczycielowi, który jest zatrudniony również w innych szkołach (otrzyma świadczenie we wszystkich szkołach - odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole)
3) nauczycielowi pozostającemu w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego);
4) nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę);
5) nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa - np.:
a) po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela),
b) w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) gdy nauczyciel zostanie pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem
(art. 26 Karty Nauczyciela);
6) nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, dla poratowania zdrowia i macierzyńskim;
7) nauczycielowi, który został urlopowany na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - wprawdzie nie świadczy pracy w tym okresie w szkole (lub świadczy w ograniczonym zakresie), ale wynagrodzenie w pełnej wysokości wypłaca mu szkoła, z której został urlopowany.

Świadczenie nie dla wszystkich pracowników szkół!

Świadczenie urlopowe nie przysługuje:
1) nauczycielowi będącemu emerytem (rencistą) danej szkoły, który nie świadczy pracy. Nauczyciel taki może jednak korzystać ze środków ZFŚS funkcjonującego w szkole, z której odszedł na emeryturę lub rentę;
2) pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w szkole, np. pani sprzątającej, palaczowi c.o., sekretarzowi szkoły, pomocy nauczyciela, pracownikowi placówki opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego zatrudnionego po 1 stycznia 2004 r., do którego nie stosuje się przepisów Karty Nauczyciela. Pracownik taki może korzystać ze środków ZFŚS funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;
3) osobie zatrudnionej w szkole na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty (pracownik ten nie jest objęty przepisami Karty Nauczyciela). Pracownik taki może korzystać ze środków ZFŚS funkcjonującego w zatrudniającej go szkole;
4) nauczycielowi zawieszonemu w obowiązkach - świadczenie nie przysługuje za okres zawieszenia w razie tymczasowego aresztowania lub pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym albo przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne, lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (art. 83 ust. 1, 1a, 2 Karty Nauczyciela). Z tym że jeżeli postępowanie dyscyplinarne (karne) zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy lub wydaniem orzeczenia albo wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia należy wliczyć do okresu uprawniającego do świadczenia urlopowego. Za okres zawieszenia będzie trzeba wypłacić wówczas nauczycielowi świadczenie urlopowe;
5) nauczycielom, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych, w tym nauczycielom, którzy uzyskali mandat posła lub senatora;
6) nauczycielom, którzy przeszli do pracy na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, CKE, OKE i innych organach sprawujących nadzór pedagogiczny. Świadczenie nie przysługuje także nauczycielom, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru - na okres pełnienia funkcji z wyboru lub skierowania do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. Nauczyciele ci na okres zajmowania tych stanowisk, pełnienia funkcji lub na czas skierowania otrzymują urlop bezpłatny (art. 17 ust. 2 i 2a Karty Nauczyciela).

Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych bez prawa do świadczenia

Świadczenie urlopowe przysługuje wyłącznie nauczycielom, którzy są zatrudnieni w szkole, tzn. mają status pracownika w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Świadczenie urlopowe nie będzie przysługiwało nauczycielowi, który świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (tj. umowy o dzieło lub zlecenie). Osoby te nie są pracownikami i nie stosuje się do nich przepisów Karty Nauczyciela.

Forma nawiązania stosunku pracy nie ma znaczenia

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole bez względu na to, czy podstawą jego zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony czy akt mianowania.

Świadczenie urlopowe nie wyklucza otrzymania innych świadczeń wypłacanych z ZFŚS w szkole

Świadczenie urlopowe niezależne jest od innych świadczeń związanych z urlopem, a wypłacanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole lub placówce np. wczasy pod gruszą.

Świadczenie urlopowe w wymiarze proporcjonalnym do okresu i wymiaru zatrudnienia nauczyciela

Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest zatrudnienie i czynne świadczenie pracy przez nauczyciela w danym roku szkolnym. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciel nie musi być zatrudniony u pracodawcy od 1 stycznia danego roku kalendarzowego lub przez cały rok szkolny. Także wówczas gdy nauczyciel pracuje przez pewną część roku szkolnego u danego pracodawcy, ma prawo do świadczenia. Jest ono wypłacane wtedy w wymiarze proporcjonalnym. Proporcjonalność świadczenia ustala się również w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Natomiast świadczenie w pełnym wymiarze przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, czyli w 2010 r. będzie to kwota 1.047,84 zł. Wysokość świadczenia urlopowego dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalasz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. A zatem ustal wymiar czasu pracy nauczyciela w roku szkolnym, w którym wypłacasz to świadczenie. Pamiętaj, że uwzględniasz jedynie czas pracy określony w umowie o pracę lub akcie mianowania.
Godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi nie stanowią podstawy do naliczenia świadczenia.

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych przez część roku

Świadczenie urlopowe ustala się również proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku szkolnym. W sytuacji gdy nauczyciel zatrudniony jest przez część roku szkolnego oraz w niepełnym czasie pracy, proporcję przyjmuje się zarówno do okresu zatrudnienia, jak i wymiaru zatrudnienia nauczyciela.
Nauczycielka w przedszkolu została zatrudniona na okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jej zatrudnienia w roku szkolnym, czyli do 3 miesięcy:

 • 1.047,84 zł/12 miesięcy = 87,32 zł,
 • 87,32 zł × 3 miesiące = 261,96 zł.

Wypłata świadczenia urlopowego do końca sierpnia

Świadczenie urlopowe wypłacasz nie później niż 31 sierpnia danego roku kalendarzowego (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela). A zatem świadczenie może zostać wypłacone w każdym terminie do 31 sierpnia.
Wypłaty świadczenia urlopowego dokonujesz bez wniosku nauczyciela. Nawet ze względu na trudności finansowe nie możesz przesunąć terminu płatności tego świadczenia.

Za niewypłacenie świadczenia urlopowego w terminie grozi kara i odsetki!

Jeżeli nie wypłacisz w ogóle albo w terminie świadczenia urlopowego, narażasz się na grzywnę w wysokości od 1.000 do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Nie wypłacisz bowiem w terminie świadczenia przysługującego nauczycielowi, a to stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Roszczenie o wypłatę świadczenia urlopowego w terminie

Gdy nie wypłacisz przysługującego nauczycielowi świadczenia urlopowego, może czekać Cię jeszcze inna niemiła niespodzianka: nauczyciel ma prawo wystąpić z roszczeniem o jego wypłatę do sądu pracy (art. 91c ust. 2 Karty Nauczyciela). Nauczyciel może również żądać odsetek za opóźnienie, liczonych od następnego dnia od dnia wymagalności wypłaty świadczenia urlopowego.
Świadczenia fakultatywne z ZFŚS różnią się od świadczenia urlopowego m.in. tym, że nie mają charakteru roszczeniowego. Nauczyciel nie może domagać się np. dopłaty do wypoczynku czy udzielenia pożyczki z funduszu socjalnego, ponieważ pomoc z funduszu jest uzależniona od decyzji pracodawcy. Wolno mu jednak wystąpić do sądu pracy o wypłatę przysługującego mu świadczenia urlopowego. Wypłata tego świadczenia nie ma bowiem charakteru uznaniowego.
Roszczenie o wypłatę świadczenia urlopowego - podobnie jak większość świadczeń ze stosunku pracy - ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wymagalności.

Regulamin ZFŚS
Wzory wniosków dla pracowników ubiegających się o świadczenia
Kryteria przyznawania świadczeń
Działalność socjalna w Twojej szkole


Świadczenie urlopowe - przykłady z praktyki

Zatrudnienie w dwóch szkołach na część etatu

Nauczyciel matematyki został zatrudniony w danym roku szkolnym na 1/3 etatu w szkole podstawowej i 1/2 etatu w gimnazjum. Świadczenie urlopowe, zgodnie z obowiązującym przepisem, będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy w roku szkolnym, czyli:

 • w szkole podstawowej otrzyma świadczenie w wysokości: 1.047,84 zł × 0,33 = 345,78 zł,
 • w gimnazjum natomiast w wysokości: 1.047,84 zł × 0,5 = 523,92 zł,

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który przebywał w stanie nieczynnym

Nauczyciel przeszedł w stan nieczynny od 1 września 2009 r. Świadczenie urlopowe należy mu wypłacić za 6 miesięcy stanu nieczynnego, a więc za okres wrzesień - luty:

 • 1047,84 zł/12 miesięcy = 87,32 zł,
 • 87,32 zł × 6 miesięcy = 523,92 zł.

Rozwiązanie stosunku pracy z końcem 2009 r.

Nauczyciel pełnozatrudniony przeszedł na emeryturę 1 stycznia 2010 r. Świadczenie urlopowe będzie mu się należało w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy i okresu zatrudnienia w roku szkolnym. Oznacza to, że świadczenie urlopowe należy wypłacić mu za okres od września do grudnia ubiegłego roku kalendarzowego, czyli za 4 miesiące:

 • 1.047,84 zł/12 miesięcy = 87,32 zł,
 • 87,32 zł × 4 miesiące = 349,28 zł.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Nauczycielka w przedszkolu została zatrudniona na okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie należy obliczyć proporcjonalnie do okresu jej zatrudnienia w roku szkolnym, czyli do 3 miesięcy:

 • 1.047,84 zł/12 miesięcy = 87,32 zł,
 • 87,32 zł × 3 miesiące = 261,96 zł.

Zmiana wymiaru zatrudnienia w trakcie roku szkolnego

Nauczyciel matematyki w 2010 r. był zatrudniony dwukrotnie w tej samej szkole podstawowej: w okresie styczeń - marzec, a następnie w okresie maj - czerwiec. Najpierw w wymiarze 1/2, a później w wymiarze 1/4 etatu. Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru zatrudnienia w roku szkolnym, czyli:
1) za okres zatrudnienia styczeń - marzec w wymiarze 1/2 etatu:

 • 1.047,84 × 0,5 etatu = 523,92 zł,
 • 523,92/12 miesięcy = 43,66 zł,
 • 43,66 × 3 miesiące = 130,98 zł;

2)za okres zatrudnienia maj - czerwiec w wymiarze 1/4 etatu:

 • 1.047,84 zł × 0,25 etatu = 261,96zł,
 • 261,96/12 miesięcy = 21,83 zł,
 • 21,83 × 2 miesiące = 43,66 zł.

Łącznie szkoła powinna wypłacić świadczenie urlopowe w kwocie 130,98 + 43,66 = 174,64 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • art. 17 ust. 2 i ust. 2a, art. 53 ust. 1a, art. 73 ust. 5, art. 83, art. 91c ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • art. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • art. 2, art. 174 § 2, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.),
 • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.

Świadczenia z ZFŚS
Dofinansowanie wypoczynku
Świadczenie urlopowe 2010
ZFŚS w Twojej placówce

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.